Redaktor/Redaktorka w projekcie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (Nr ref.: IBE/ZRU/609/Redaktor w projekcie ZPE/1705/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją zadań tworzenia, utrzymania i rozwijania narzędzi cyfrowych wspierających system oświaty i wychowania oraz system szkolnictwa wyższego i nauki Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Redaktorka / Redaktor
w projekcie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba etatów: 5

Nr ref.: IBE/ZRU/609/Redaktor w projekcie ZPE/1705/BIP


Główne obowiązki

 • redakcja e-podręczników i innych publikacji elektronicznych,
 • parafraza, edycja i wstępna korekta przygotowywanych treści,
 • tworzenie, dobór i redakcja materiału ilustracyjnego oraz interaktywnego.
 • współpraca z autorami i ekspertami zewnętrznymi,
 • tworzenie tekstów w oparciu o zasady prostego języka, głównie na potrzeby produktów cyfrowych,
 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, aktualizowaniem i publikowaniem informacji o publicznych usługach edukacyjnych oraz ich popularyzacja w serwisie rządowym,
 • samodzielne wyszukiwanie i proponowanie tematów z obszarów nowych technologii oraz edukacji na potrzeby prezentacji treści w różnych kanałach z zakresu edukacji,
 • współpraca z jednostkami merytorycznymi i wsparcie redakcyjne w różnych jednostkach organizacji,
 • opracowywanie i upowszechnianie standardów budowy oraz standardów opisu usług z zakresu nauki i kształcenia.
 • tworzenie i redakcja scenariuszy zajęć i poradników metodycznych.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe, mile widziana specjalizacja nauczycielska,
 • znajomość podstaw programowych nauczania wybranych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w redakcji tekstów do publikacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • znajomość ustawy o dostępności cyfrowej,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się oraz znajomość zasad prostego języka,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • zorientowanie na osiągnięcie celów,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • kreatywność,
 • otwartość na nowości edukacyjne oraz wydawnicze,
 • doświadczenie w pracy z systemami CMS lub gotowość do nauki ich obsługi,
 • dobra organizacja pracy własnej.


Oferujemy:

 • pakiet benefitów: ZFŚS, karta Medicover Sport,
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację.


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zgodne z poziomem spełniania podanych wymagań;
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: zadaniowy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny
do 24.05.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref: IBE/ZRU/609/Redaktor w projekcie ZPE/1705/BIP


Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 
i kandydatkami.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                      

Dodatkowe informacje