Specjalista / specjalistka ds. seminariów (Nr ref.: ZSK4/Z3/610/Specjalista ds. seminariów/1905/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” (ZSK 4), Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista / specjalistka ds. seminariów 

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: ZSK4/Z3/610/Specjalista ds. seminariów/1905/BIP

 


Główne obowiązki:

 • współpraca z firmą seminaryjną przy każdorazowej realizacji seminarium informacyjnego, spotkania roboczego itd. dotyczącą m.in.  akceptacji nadesłanych ofert miejsc, w których odbywają się realizowane wydarzenia, stały kontakt z przedstawicielami firmy seminaryjnej,  współpraca merytoryczna w ramach opracowania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do późniejszego rozliczenia zrealizowanego wydarzenia,
 • zbieranie informacji oraz tworzenie aktualnej bazy podmiotów/instytucji, które należałoby wspierać w procesie uczenia się przez całe życie (np. środowiska HR, przedsiębiorcy i pracownicy oraz studenci),
 • wsparcie zespołu zadania 3 w zakresie realizacji wydarzeń zewnętrznych, seminariów i spotkań roboczych oraz warsztatów z wykonawcami, interesariuszami ZSK, istotnych z punktu widzenia działań realizowanych w zadaniu 3, w tym współpraca z podwykonawcami (np. firmy cateringowe, kurierskie, powielarnie, firmy wynajmujące sale na seminaria itd.),
 • współpraca z ekspertem kluczowy oraz liderem/ liderką projektu i pracownikami projektu głównie z zadania 3,
 • przygotowywanie, we współpracy z ekspertami merytorycznymi kompletu materiałów merytorycznych oraz narzędzi wykorzystywanych w czasie realizacji seminariów informacyjnych (program wydarzenia, prezentacje merytoryczne/ ćwiczenia dla uczestników/ materiały merytoryczne/ wykresy itd.) − każdorazowo dostosowane do konkretnej grupy odbiorców,
 • każdorazowe opracowanie merytoryczne ankiet poseminaryjnych oraz zbieranie i przetwarzanie wniosków z nich płynących, które przedstawione ekspertom kluczowym oraz ekspertom merytorycznym będą służyć modyfikacji działań realizowanych w ramach projektu,
 • terminowa realizacja działań zaplanowanych w projekcie, w tym terminowe opracowanie wkładu merytorycznego niezbędnego do przygotowania dokumentacji rozliczeniowej,
 • udział w prowadzeniu sprawozdawczości projektowej w zakresie przeprowadzonych seminariów/spotkań roboczych/warsztatów oraz aktualizacja budżetów wyznaczonych na realizację seminariów informacyjnych zaplanowanych w harmonogramie projektu,
 • tworzenie oraz wprowadzenie treści na stronę www dotyczącą seminariów informacyjnych oraz innych wydarzeń seminaryjnych,
 • aktualizacja wpisów do kalendarza realizowanych seminariów informacyjnych zamieszczonego na stronie www, a także aktualizacja baz danych uczestników seminariów,
 • współtworzenie wkładu merytorycznego niezbędnego do stworzenia dokumentacji przetargowej na działania związane z seminariami (SIWZ, OPZ itp.),
 • wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb realizacji podstawowych zadań.
 • Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne doświadczenie w kompleksowej realizacji oraz koordynacji konferencji naukowych i międzynarodowych, szkoleń oraz warsztatów,
 • umiejętność prowadzenia analiz rynku i konkurencji,
 • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność przekazywania wiedzy i informacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • gotowość do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:    

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach  ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowyo pracę;    
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 • wymiar etatu: 1;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne brutto : 6 000,00 zł brutto;
 • umowa na czas określony – czas trwania projektu do 30.09.2023 r.;
 • system czasu pracy: podstawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 26.05.2023r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: ZSK4/Z3/610/Specjalista ds. seminariów/1905/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje