Główny Analityk/Główna Analityczka/ZSK5/Z2/611/Główny Analityk/Główna Analityczka/2305/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych. 

Obecnie, do realizacji zadania 2 w projekcie (ZSK 5) „Wspieranie funkcjonowaniai doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, poszukujemy osoby na stanowisko:


Główny Analityk / Główna Analityczka

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: ZSK5/Z2/611/Główny Analityk/Główna Analityczka/2305/BIP


Główne obowiązki:

 • ścisła współpraca w zakresie realizacji celów merytorycznych zadania projektu z Ekspertem kluczowym zadania 2 oraz Liderem projektu;
 • wsparcie merytoryczne realizacji badań i analiz kompetencji w zawodach szkolnictwa branżowego oraz w wybranych sektorach, w tym prognozy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności;
 • wsparcie merytoryczne procesu tworzenia sektorowych ram kwalifikacji;
 • planowanie działań związanych z tworzeniem sektorowych ram kwalifikacji i nadzór nad harmonogramem realizacji tych działań;
 • planowanie działań związanych z pilotażowym wdrożeniem sektorowych ram kwalifikacji;
 • inicjowanie, przygotowanie i wdrożenie narzędzi ułatwiających komunikację i wymianę doświadczeń oraz przygotowanie seminariów koordynacyjnych;
 • organizacja, dbanie o jakość i poprawność merytoryczną rezultatów prowadzonych prac w ramach zadania projektu;
 • przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania 2, w tym przygotowanie od strony merytorycznej dokumentów niezbędnych do dokumentacji przetargowej, czuwanie nad realizacją badań i współpracą z wykonawcą /wykonawcami;
 • współpraca z pozostałymi pracownikami projektu ZSK5;
 • za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego kompetencji, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju  aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

 

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ZRK lub/ i ZSK;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze i praktyczna znajomość zagadnień w obszarze związanym z zakresem badań AZZKU – przygotowanie danych do prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego;
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

1) relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce;

2) idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE);

3) doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

 • wykształcenie: wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych);
 • w zależności od zadania umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych i doświadczenie w tym zakresie;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność przekazywania wiedzy i informacji.

 

Oferujemy:

 • pakiet świadczeń: karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do zakresu zadań.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę na zastępstwo;
 • wymiar etatu: 1.00;
 •  system czasu pracy: podstawowy;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 7 400,00 zł brutto miesięcznie;
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CVw terminie do 30.05.2023na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.:  ZSK5/Z2/611/Główny Analityk/Główna Analityczka/2305/BIP 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

$1.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

$2.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Dodatkowe informacje