Ekspert merytoryczny / Ekspertka merytoryczna w projekcie UNICEF (Nr ref.: IBE/ZBiAE/621/ekspert merytoryczny/UNICEF/1506/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu UNICEF (ASA) Accessible School for All, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:


Ekspert merytoryczny / Ekspertka merytoryczna

w projekcie UNICEF

Miejsce pracy: siedziba instytutu

Nr ref.: IBE/ZBiAE/621/ekspert merytoryczny/UNICEF/1506/BIP

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie brałaudział w opracowaniu koncepcji tematycznej programów szkoleń dla nauczycieli specjalistów we współpracy z autorami programów (profesorami, przedstawicielami NGO).


Główne obowiązki:

 • spotkania cykliczne online z wykonawcami programów szkoleń i materiałów do samokształcenia,
 • pełnienie roli opiekuna merytorycznego jednego z pięciu programów opisanych w projekcie (program: Budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły) wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie rozwoju osobowości i sfery emocjonalno-społecznej uczniów),
 • odbiór i kontrola jakości wykonania programów oraz ich zgodności merytorycznej z założeniami,
 • kontakty z ekspertką UNICEF - udział w seminariach, przygotowywanie dokumentów do opiniowania, wstępne opiniowanie,
 • udział w opracowaniu wzorcowej struktury platformy szkoleniowej: funkcjonalności, dostosowania, struktura, mechanika działania, wskaźniki - współpraca z koordynatorem techniczno – informatycznym,
 • kontrola i sprawdzenie poprawności działania platformy szkoleniowej z pozycji użytkownika,
 • budowanie bazy źródeł do tworzenia materiałów szkoleniowych we współpracy z UNICEF,
 • doradztwo dla autorów szkoleń w zakresie opracowania efektów uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje),
 • udział w określeniu zadań merytorycznych 45 wykładowców prowadzących warsztaty dla 1120 DDU.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie: min. stopień doktora nauk humanistycznych/społecznych (psychologia, pedagogika),
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie pracy naukowej na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • co najmniej 5 publikacji na temat zagadnień związanych z edukacją włączającą,
 • doświadczenie w pracy koncepcyjnej, przygotowywaniu modelowych rozwiązań edukacyjnych, prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.


Oferujemy:
    

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach  ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.


Warunki zatrudnienia: np.

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pierwsza umowa o pracę na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony,      
 • miejsce wykonywania pracy: siedziba instytutu,
 • wymiar etatu: 0,5;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne: 6 943,30 zł brutto;
 • system czasu pracy: podstawowy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 25.06.2023r.na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: IBE/ZBiAE/621/ekspert merytoryczny/UNICEF/1506/BIP


Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje