Ekspert merytoryczny/Ekspertka merytoryczna – z możliwością objęcia stanowiska Zastępcy/Zastępczyni Lidera/Liderki Projektu (IBE/ZBiAE/622/Ekspert-docelowo Zastępca Kierownika Projektu/2706/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 420 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z dynamicznym rozwojem Instytutu i przygotowaniem nowego projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” poszukujemy do Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych osoby na stanowisko:

 

  

Ekspert merytoryczny/Ekspertka merytoryczna

– z możliwością objęcia stanowiska Zastępcy/Zastępczyni Lidera/Liderki Projektu

 

miejsce pracy: siedziba Instytutu i miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę

 

Nr ref.: IBE/ZBiAE/622/Ekspert-docelowo Zastępca Lidera Projektu/2706/BIP

 

Wybrana osoba będzie aktywnie uczestniczyć w opracowaniu Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w przygotowaniu jego realizacji.

Po zatwierdzeniu Wniosku i weryfikacji umiejętności na stanowisku Eksperta merytorycznego/Ekspertki merytorycznej, kandydat/kandydatka otrzyma możliwość pracy na stanowisku Zastępcy/Zastępczyni Lidera/Liderki Projektu.

 

Informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”

Projekt będzie finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) i będzie realizowany w latach 2023 – 2028.

Celem projektu jest:

 • wypracowanie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych wspierających dostępność edukacji dla dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie kompetencji kadr systemu oświaty w obszarze pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

Cel ten będzie realizowany przez działania zgrupowane w 4 obszarach:

 1. przygotowanie systemowych rozwiązań na rzecz zwiększania dostępności edukacji - m.in. wdrożenie rozwiązań w zakresie monitorowania jakości kształcenia wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych;
 2. przygotowanie psychologicznych oraz pedagogicznych narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalnej uczniów - prace w tym obszarze będą obejmowały m.in. opracowanie narzędzi dla uczniów o ponadprzeciętnym potencjale intelektualnym, do pomiaru dobrostanu uczniów oraz do monitorowania rozwoju dzieci;
 3. przygotowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z grupą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;
 4. przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla kadr systemu oświaty, których celem będzie wdrożenie rozwiązań metodycznych wypracowanych w projekcie.

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami mającymi na celu opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu niekonkurencyjnego „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” (fiszka projektu została już zaakceptowana przez Komitet Monitorujący FERS) w częściach dt. merytoryki projektu oraz udział w przygotowaniach jego realizacji, w ścisłej współpracy z Ekspertem/ Ekspertką przewidzianym/-ą na stanowisko Lidera/Liderki projektu;
 • bieżąca współpraca z osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami mającymi na celu opracowanie wniosku o dofinansowanie ww. projektu;
 • współudział w pracach związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ww. projektu oraz przygotowaniem jego realizacji, zwłaszcza w zakresie merytorycznym;
 • bieżąca współpraca z kierownikami/kierowniczkami zespołów IBE, w tym w szczególności Kierowniczkami Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych oraz Zespołu Zarządzania Projektami IBE i ich Zastępczyniami;
 • bieżąca współpraca z liderami/liderkami projektów w zakresie edukacji włączającej realizowanych w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych;
 • bieżąca współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie realizacji projektu, w tym udział w spotkaniach grup roboczych i grup eksperckich;
 • reprezentowanie IBE w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Funduszy i Programów Regionalnych w kwestiach dotyczących ww. projektu.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie: wyższe,  co najmniej  stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna lub socjologia;
 • wiedza ekspercka z co najmniej dwóch z wymienionych obszarów:
 1. edukacja włączająca – w tym postawy proinkluzywne, zróżnicowanie osób z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, klimat proinkluzywny;
 2. psychologia edukacyjna – w tym psychologiczne i środowiskowe czynniki wpływające na osiągnięcia edukacyjne i dobrostan ucznia;
 3. pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wsparcie dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami;
 4. diagnoza psychologiczna i psychometria – teoretyczne podstawy diagnozy, diagnoza zaburzeń neurorozwojowych, standardy diagnozy, diagnoza na potrzeby edukacji, w tym szkolna ocena funkcjonalna, zasady tworzenia narzędzi wystandaryzowanych, analiza statystyczna danych;
 5. specjalne potrzeby edukacyjne – rozpoznawanie, diagnoza, kliniczne uwarunkowania, wsparcie metodyczne i edukacyjno-terapeutyczne
 6. uniwersalne projektowanie w edukacji udokumentowana publikacjami naukowymi, raportami, ekspertyzami, wdrożeniami etc.;
 • minimum 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w obszarze psychologii edukacyjnej, psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, pedagogiki specjalnej lub diagnozy psychologicznej poświadczone realizacją projektów (należy podać: tytuł projektu, źródło finansowania, czas trwania, pełnioną funkcję);
 • autorstwo min. 5 publikacji naukowych z obszaru diagnozy psychologicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii edukacyjnej w ostatnich 3 latach (recenzowanych monografii i/lub artykułów naukowych czasopismach z listy ministerialnej);
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania pracami koncepcyjnymi, analitycznymi i badawczymi związanymi z realizacją projektów edukacyjnych;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy lub współpracy instytucjami edukacyjnymi (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli);
 • najnowsza wiedza i doświadczenie w zakresie psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii edukacyjnej lub pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych;
 • znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza w zakresie edukacji włączającej;
 • umiejętności w obszarze prowadzenia projektów, w tym nastawienie na realizację celów oraz umiejętność priorytetyzowania zadań i przewidywania długofalowych konsekwencji podjętych decyzji, doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność organizowania pracy innych, w tym egzekwowania realizacji ustalonych celów, umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy zespołu (wyznaczanie celów, priorytetyzacja zadań, planowanie);
 • umiejętności decyzyjne (umiejętność przewidywania i definiowania trudności, umiejętność elastycznego i adekwatnego reagowania i rozwiązywania problemów);
 • umiejętność pisania raportów z badań, tekstów naukowych i upowszechniających;
 • umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność współpracy z pracownikami na różnych szczeblach w organizacji, umiejętność budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami różnego typu podmiotów;
 • umiejętności komunikacyjne (jasne komunikowanie oczekiwań, informacja zwrotna, otwarta komunikacja).

Oferujemy:

 • ambitną pracę w innowacyjnych projektach mających wpływ na system edukacji w Polsce;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację;
 • pracę w lokalizacji z dogodną miejską komunikacją;
 • parking pracowniczy;
 • pakiet benefitów, tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, karta Medicover Sport;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu;
 • podstawowy system czasu pracy;
 • miejsce pracy: siedziba Instytutu i miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę (tzn. praca częściowo w biurze, częściowo zdalnie);
 • wynagrodzenie zasadnicze: 11 000.00 zł brutto z możliwością wzrostu na stanowisku Zastępcy/Zastępczyni Lidera/Liderki Projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”;
 • pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony w ramach ww. projektu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 12.07.2023 drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.: IBE/ZBiAE/622/Ekspert-docelowo Zastępca Lidera Projektu/2706/BIP

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Komisja rekrutacyjna będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym. Po etapie analizy nadesłanych aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Osoby zaproszone do procesu rekrutacji otrzymają zadanie rekrutacyjne, tj.: przygotowanie na podstawie udostępnionej dokumentacji - ramowej strategii realizacji zadań merytorycznych w Projekcie. Zadanie rekrutacyjne powinno być przygotowane z uwzględnieniem zasad zarządzania projektami. Objętość dokumentu – do 5 stron A4.

Zainteresowani kandydaci/kandydatki przedstawią swoje propozycje w czasie bezpośrednich rozmów w siedzibie IBE.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (IBE) jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu na rzecz IBE usługę dostawy poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj. z związku z korzystaniem z usługi Google Workspace, z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dodatkowe informacje