ZRK2/Z2/625/Główny specjalista/Główna specjalistka/0707/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista/Główna specjalistka

w projekcie ZRK2 zadanie 2

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: ZRK2/Z2/625/Główny specjalista/Główna specjalistka/0707/BIP

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównego specjalisty/Głównej specjalistki będzie odpowiedzialna zawykonywanie zadań, takich jak:

 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz danych służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi badawczych,
 • monitorowanie przebiegu badań,
 • koordynowanie badań ilościowych i jakościowych po stronie Zamawiającego,
 • wspieranie procesu badawczego,
 • tworzenie zestawień danych oraz prostych raportów z danych,
 • weryfikowanie jakości danych zawartych w bazach danych,
 • wsparcie pracy specjalistów i ekspertów, współpraca z zaangażowanymi w przygotowanie analiz i raportów,
 • udział w tworzeniu raportów z działań organizacyjnych,
 • przygotowywanie analiz, diagnoz i ocen w ramach opracowywanych dokumentów projektowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • wykonywanie innych zadań związanych z przetwarzaniem, analizą danych i realizacją badań,
 • udział w gromadzeniu i analizie kwartalnych informacji od instytucji certyfikujących,
 • monitorowanie, weryfikacja przesyłanych danych, raportów i sprawozdań IC i PZZJ, przygotowywanie raportów dla ministra koordynatora, ministrów właściwych na potrzeby monitorowania ZSK,
 • obsługa narzędzia internetowego do sprawozdawczości dla instytucji certyfikujących,
 • przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej dot. badań i ekspertyz, w szczególności badań UX ww. narzędzia oraz badania rozpoznawalności, dostępności ZSK i ZRK, badania potrzeb i możliwości użytkowników ZRK, a także współpraca z wykonawcami,
 • udział w wypracowaniu projektu opisu systemu monitorowania ZSK oraz realizacji działań związanych z wdrożeniem systemu monitorowania,
 • współpraca z innymi zadaniami projektu oraz z zespołami projektów ZSK w celu realizacji działań przewidzianych w Zadaniu 2.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji badań ilościowych oraz jakościowych
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w obszarze ZSK lub / i ZRK (np. edukacji lub rynku pracy, tj. badania lub prace wdrożeniowe dotyczące kwalifikacji, instytucji i placówek nadających kwalifikacje, procesów związanych z nadawaniem kwalifikacji, uczenia się pozaformalnego i nieformalnego),
 • doświadczenie w koordynowaniu badań ilościowych i jakościowych,
 • znajomość jakościowych i ilościowych metod badawczych,
 • doświadczenie w opracowywaniu danych oraz raportów z badań,
 • wiedzę na temat procesów funkcjonujących w ZSK,
 • znajomość uregulowań prawnych dotyczących ZSK, w tym ustawy o ZSK,
 • wiedzę dotyczącą funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność przekazywania wiedzy i informacji
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność,
 • umiejętność przekazywania wiedzy i informacji
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza Excel, PowerPoint, Word,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania,

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu;
 • umowa na czas realizacji projektu tj. maksymalnie do 31.10.2023 r.;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia zawodowego i kompetencji wymaganych na stanowisku;
 • podstawowy system czasu pracy (aktualnie praca w systemie hybrydowym).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 14.07.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: ZRK2/Z2/625/Główny specjalista/Główna specjalistka/0707/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

$11)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

$12)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

$13)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

$14)     prawo do usunięcia danych osobowych;

$15)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje