Ekspert - trener/ Ekspertka - trenerka (Nr ref.: IBE/ZBiAE/631/Ekspert-trener/TRANZYCJA/1008/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją Zadania: “Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi” zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: 


Ekspert - trener/ Ekspertka - trenerka
 

Miejsce pracy: Miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę 

Nr ref.: IBE/ZBiAE/631/Ekspert-trener/TRANZYCJA/1008/BIP 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Ekspert - trener/ Ekspertka - trenerka będzie odpowiedzialna za: 

 • jakość i poprawność merytoryczną realizowanych działań projekcie;
 • terminowe dostarczanie produktów;
 • wsparcie kierownictwa projektu w planowaniu działań w projekcie;
 • sygnalizowanie kierownictwu projektu problemów/opóźnień;
 • wsparcie kierownictwa projektu w przygotowaniu, monitorowaniu i ewentualnej korekcie harmonogramu działań w projekcie;
 • komunikowanie się z podmiotami zewnętrznymi, przełożonymi i współpracownikami w sposób gwarantujący dobrą współpracę i kształtowanie pozytywnego wizerunku IBE.

 
Główne obowiązki: 

 • ścisła współpraca w zakresie realizacji planowanych działań z liderem projektu i pozostałymi członkami zespołu projektowego;
 • udział w opracowaniu merytorycznej koncepcji szkoleń,
 • opracowanie programów szkoleń;
 • opracowanie materiałów szkoleniowych;
 • prowadzenie szkoleń;
 • prowadzenie działań merytorycznych wspierających uczestników szkoleń (dyżury, kontakt indywidualny, tworzenie zindywidualizowanych materiałów w odpowiedzi na potrzeby uczestników);
 • wypracowanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych działań;
 • dbałość o spójność rozwiązań wypracowanych w ramach projektu;
 • upowszechnianie wyników działań prowadzonych w projekcie;
 • dbanie o jakość i poprawność merytoryczną rezultatów prowadzonych działań w projekcie;
 • za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE. 


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:
 

 • wykształcenie: wyższe, co najmniej VII poziom PRK w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w: realizacji szkoleń lub prowadzeniu zajęć na uczelni (w tym minimum 800 godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć);
 • minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji;
 • wiedza ekspercka z zakresu edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego;
 • wiedza ekspercka w zakresie psychospołecznych uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności;
 • wiedza ekspercka w zakresie edukacji włączającej;
 • wiedza ekspercka z zakresu doradztwa zawodowego;
 • umiejętność projektowania i realizacji działań szkoleniowo-edukacyjnych skierowanych m.in. do kadry zarządzającej, kadry uczącej z obszaru edukacji formalnej;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń online w sposób profesjonalny i aktywizujący uczestników;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi wspomagających szkolenia zdalne takich jak: tablice online typu Miro;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji, materiałów szkoleniowych, scenariuszy szkoleń/lekcji;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość języka obcego – min. poziom B2;
 • gotowość do wyjazdów służbowych. 


Dodatkowym atutem będą:
 

 • certyfikaty trenerskie, moderatora metody design thinking i inne potwierdzenia posiadanych umiejętności trenerskich;
 • doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych. 


Oferujemy:
 

 • pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Dostępność 

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. 

Warunki zatrudnienia: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę  
 • wymiar etatu: 1;
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji tego zadania w projekcie czyli do 31.12.2025 r.
 • system czasu pracy: zadaniowy - praca zdalna całkowita. 


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie 
do 21.08.2023 r.na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila:IBE/ZBiAE/631/Ekspert-trener/TRANZYCJA/1008/BIP 

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo poniższe prawa: 

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)    prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                  

                                         

Dodatkowe informacje