Ekspert / Ekspertka ds. wsparcia prawnego i zamówień publicznych (Nr ref.: IBE/ZRU/634/Ekspert ds. wsparcia prawnego i zamówień publicznych/1708/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją zadań tworzenia, utrzymania i rozwijania narzędzi cyfrowych wspierających system oświaty i wychowania oraz system szkolnictwa wyższego i nauki Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert / Ekspertka
ds. wsparcia prawnego i zamówień publicznych

Liczba etatów – 2

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZRU/634/Ekspert ds. wsparcia prawnego i zamówień publicznych/1708/BIP

 

Główne obowiązki

 • przygotowanie i procedowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa, w tym rozeznanie rynku oraz wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
 • analiza aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego, PZP, prawa ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie projektów dokumentów w celu realizacji zadań wynikających z cyfryzacji systemu oświaty,
 • weryfikacja prawidłowości obiegu dokumentacji, przygotowanie oraz procedowanie opisów dokumentów księgowych oraz materiałów sprawozdawczych,
 • czynny udział w identyfikacji zdarzeń powodujących konieczność przygotowania stosownej i adekwatnej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,
 • udzielanie opinii kontrahentom bądź współpracownikom w zakresie umów lub innych stosunków prawnych zawartych z IBE. 

 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • praktyczna wiedza z zakresu prawa cywilnego,
 • umiejętność analizowania procedur, przepisów prawnych i przestawionego stanu faktycznego,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, umiejętność ustalania priorytetów, odpowiedzialność, rzetelność, asertywność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu w tym swobodnego prowadzenia spotkań,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, sprawozdania raporty, materiały informacyjne,
 • znajomość zasad prawa zamówień publicznych od strony zamawiającego.

 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów: ZFŚS, karta Medicover Sport, możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnego ubezpieczenia medycznego,
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację. 


Dostępność
  

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. 


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wymiar etatu: 1.0,
 • wynagrodzenie zgodne z poziomem spełniania podanych wymagań,
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony,
 • system czasu pracy: zadaniowy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i portfolio
do 31.08.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref: IBE/ZRU/634/Ekspert ds. wsparcia prawnego i zamówień publicznych/1708/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                      

Dodatkowe informacje