Webdesigner / Programista (frontend) / Webdesigner / Programistka (frontend) (Nr ref.: IBE/ZdsSK/655/Webdesigner / programista/mikropoświadczenia/0510/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:


Webdesigner / Programista (frontend) /

Webdesigner / Programistka (frontend)


Miejsce pracy: miejsce wskazane przez pracownika

Nr ref.: IBE/ZdsSK/655/Webdesigner / programista/mikropoświadczenia/0510/BIP

 

Główne obowiązki:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowiskubędzie odpowiedzialna za realizację zadań merytorycznych w procesie tworzenia aplikacji oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, w tym m.in.:

 • wytwarzanie wydajnego, skalowalnego oraz stabilnego oprogramowania; 
 • uczestnictwo w wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami jednostkowymi oraz integracyjnymi; 
 • udział w tworzeniu koncepcji i rozwoju aplikacji;
 • wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu;
 • praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting); 
 • wykonywanie code review; 
 • wsparcie dla procesu – git-flow;
 • aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy;  
 • aktualizowanie dokumentacji technicznej;
 • udział w pracach testowych;
 • opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z zewnętrznymi wykonawcami.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • co najmniej roczne doświadczenie w w programowaniu w warstwie wizualnej aplikacji;
 • wiedza ekspercka z poniższych obszarów:
  • mikropoświadczenia i cyfryzacja edukacji w Polsce, w tym narzędzi cyfrowych do tworzenia i wydawania mikropoświadczeń;
  • budowania, zarządzania i administrowania systemami informatycznymi;
  • dokumentacji standardu Open Badges co najmniej w wersji 2.1;
 • bardzo dobra znajomość technologii JavaScript, Vue.js, HTML 5/CSS 3;
 • znajomość co najmniej jednego z framework JS do budowania aplikacji frontend;
 • praktyczna znajomość z systemem kontroli wersji Git;
 • znajomość aktualnych zasad SEO;
 • doświadczenie we współpracy z programistami i innymi członkami zespołów SCRUMowych;
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej;
 • samodzielność w zdobywaniu potrzebnych informacji;
 • zdolność szybkiego uczenia się, determinacja, by stawiać potrzeby użytkowników zawsze na pierwszym miejscu.

Dodatkowym atutem będą:

 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z wykonawcami zewnętrznymi;
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność;
 • znajomość narzędzi Jira oraz Confluence.

Oferujemy:    

 •   pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą;
 • możliwości tworzenia innowacyjnej aplikacji i uczestnictwo w rozwijaniu mikropoświadczeń w Polsce.

Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;      
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce wskazane przez pracownika (na terenie Polski)    
 • wymiar etatu: 1;
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na rok, a następnie z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 30.09.2026,
 • system czasu pracy: podstawowy, praca zdalna całkowita.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 15.10.2023 r.na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref. IBE/ZdsSK/655/Webdesigner / programista/mikropoświadczenia/0510/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

Dodatkowe informacje