Ekspert/Ekspertka ds. badań i analiz ilościowych ( ZSK6/Zad.5/681/Ekspert ds. badań i analiz ilościowych /1310/BIP – 0.5 etatu)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6), Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 

Ekspert/Ekspertka ds. badań i analiz ilościowych

 

Miejsce pracy: wskazane przez pracownika, praca zdalna

Wymiar etatu: 0.5

Nr ref.: ZSK6/Zad.5/681/Ekspert ds. badań i analiz ilościowych /1310/BIP – 0.5 etatu

Główne obowiązki

Osoba zatrudniona na stanowisku Eksperta/Ekspertki ds. badań i analiz ilościowych będzie odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarze badań i analiz umożliwiających doskonalenie i projektowanie nowych rozwiązań ważnych dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

 • Prowadzenie prac koncepcyjnych i badawczo–rozwojowych w zadaniu (aspekt ilościowy);
 • Opracowywanie koncepcji badań i analiz w zakresie funkcjonowania ZSK oraz uczenia się przez całe życie;
 • Opracowywanie koncepcji badań i analiz w zakresie polityk publicznych, działań i rozwiązań funkcjonujących w obszarze edukacji osób dorosłych i rozwoju kwalifikacji;
 • Stosowanie wiedzy o aktualnych narzędziach i rozwiązaniach ZSK (w tym m.in. z obszaru walidacji) w zakresie tworzenia koncepcji badań i analiz;
 • Udział w przygotowaniu strategii upowszechniania wyników badań i analiz prowadzonych w Zadaniu 5;
 • Udział w przygotowywaniu materiałów informacyjno-promocyjnych prezentujących wyniki badań i analiz ilościowych z zakresu barier i uwarunkowań uczenia się w dorosłości oraz funkcjonowania kluczowych procesów ZSK, dbałość o poprawność merytoryczną i językową oraz spójność z założeniami ZSK; 
 • Analiza rozwiązań międzynarodowych i współpraca z zespołami zadań w zakresie implementacji tychże, w tym: prowadzenie analiz i badań desk research w zakresie rozwiązań krajowych i zagranicznych w obszarze uczenia się przez całe życie, systemów kwalifikacji oraz rozwoju umiejętności i kwalifikacji; gromadzenie danych i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, badań i statystyk z zakresu relacji systemu edukacji i rynku pracy oraz idei uczenia się przez całe życie w Polsce i zagranicą; 
 • Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji;
 • Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, interesariuszami ZSK, wykonawcami usług zleconych w celu upowszechniania ZSK i LLL, m.in. poprzez udział w seminariach, konferencjach, targach, prelekcjach, panelach itp., współpracę z mediami oraz wsparcie i udział w wydarzeniach zewnętrznych itd.;
 • Dbałość merytoryczna związana z przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji, w tym merytorycznej części dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych na realizację usług zewnętrznych, zaplanowanych w Zadaniu 5, współpraca z wykonawcą/cami;
 • Analiza i ocena wyników badań i analiz oraz wszystkich elementów zamówień dostarczanych przez wykonawców zewnętrznych;
 • Realizacja produktów Zadania 5 w obszarze kwalifikacji i umiejętności oraz uczenia się przez całe życie;
 • Dbałość o spójność rozwiązań wypracowanych w ramach projektu, w szczególności rozwiązań systemowych podejmowanych w ramach Zadania 5;
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami projektu ZSK6;
 • Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane nauki społeczne, mile widziany doktorat lub bycie w trakcie studiów doktoranckich;
 • Wiedza ekspercka i doświadczenie w opracowywaniu koncepcji oraz realizacji badań i analiz w zakresie uczenia się przez całe życie i uczenia się dorosłych (w tym w kontekście: polityki publicznej, jakości życia, zmiany zawodowej, stylów życia);
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac analitycznych/ badawczych/ koncepcyjnych/ związanych z opracowywaniem strategii działań itd;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ZRK lub/ i ZSK;
 • Wiedza ekspercka z zakresu założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Kompetencje z zakresu planowania i prowadzenia badań ilościowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy i informacji,
 • Umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych i doświadczenie w tym zakresie.

Dodatkowy atut:

 • Znajomość metodologii badań jakościowych oraz umiejętność wykorzystywania danych z badań jakościowych do projektowania pomiarów ilościowych.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta sportowa, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres realizacji projektu;    
 • miejsce wykonywania pracy: wskazane przez pracownika, praca zdalna;
 • system czasu pracy: podstawowy;
 • wymiar etatu: 1.00
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 30.06.2026 r.;

Dostępność   

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.   

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.   

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 20.10.2023 r.na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: ZSK6/Zad.5/681/Ekspert ds. badań i analiz ilościowych /1310/BIP – 0.5 etatu

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (IBE) jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu na rzecz IBE usługę dostawy poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj. z związku z korzystaniem z usługi Google Workspace, z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dodatkowe informacje