Inspektor Ochrony Danych ( nr ref.: IBE/D/682/Inspektor Ochrony Danych/1610/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę  z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

W zawiązku z dynamicznym rozwojem i licznymi zadaniami, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 Miejsce pracy: siedziba Instytutu i miejsce wskazane przez pracownika

Wymiar etatu: 1.00

Nr ref.: IBE/D/682/Inspektor Ochrony Danych/1610/BIP

Główne obowiązki

 • monitorowanie przepisów wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych,
 • dostosowanie aktów wewnętrznych instytutu takich do potrzeb wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • informowanie dyrektora instytutu oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy w. przywołanego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich ochronie danych i doradzaniu im w tej sprawie,
 • analizowanie procesów oraz dokumentów pod kątem ryzyka dla osób, których dane dotyczą oraz przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
 • wytworzenie, wdrożenie i monitorowanie opracowanych (na podstawie ww. rozporządzenia) dokumentów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • obsługa wniosków osób fizycznych dotyczących ich praw,
 • opracowywanie rekomendacji z przeprowadzonych audytów,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorującego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • obsługa naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
 • udział w projektach, opracowywanie wytycznych i określanie wymagań zapewniających ochronę danych osobowych,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagania:

 • znajomość postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze danych osobowych; posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • mile widziana wiedza z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • umiejętność i doświadczenie w zakresie przeprowadzania szacowania ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacji,
 • doświadczenie z przeprowadzania audytów, prowadzenia szkoleń, a także sporządzania raportów i dokumentacji,
 • proaktywna postawa w dostrzeganiu i wdrażaniu usprawnień w obszarze ochrony danych,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne na wysokim poziomie,
 • współpraca z wieloma zespołami pracowników i wypracowanie najlepszych rozwiązań o obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, terminowość, staranność.

Dodatkowy atut

 • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w obszarze badań naukowych oraz zagadnień związanych ze zbieraniem i przekazywaniem danych osobowych pozyskanych w trakcie wykonywania badań statystycznych.

Oferujemy:

 • współpracę w zespole i wspierając środowisko pracy;
 • pracę w Instytucie o wieloletniej tradycji stale realizującym liczne projekty w obszarze edukacji; od roku rónież w zakresie tworzenia, utrzymania i rozwijania narzędzi cyfrowych wspierających system oświaty i wychowania oraz system szkolnictwa wyższego i nauki;
 • pakiet benefitów, tj. karta sportowa, ZFŚS;
 • parking pracowniczy;
 • lokalizację z dogodną komunikacją miejską;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności w działaniu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu;
 • system czasu pracy: podstawowy
 • miejsce pracy: siedziba Instytutu i miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę (tzn.3 dni w biurze, 2 dni zdalnie);
 • wynagrodzenie zasadnicze: 9 500.00 zł - 10 000.00 zł brutto;
 • pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Dostępność   

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.   

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.   

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 29.10.2023 r.na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/D/682/Inspektor Ochrony Danych/1610/BIP

 

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (IBE) jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu na rzecz IBE usługę dostawy poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj. z związku z korzystaniem z usługi Google Workspace, z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dodatkowe informacje