Ekspert informatyk - starszy programista (frontend) (nr ref.:IBE/ZRK3/Zad3/685/Ekspert Informatyk/Starszy programista /frontend/1910/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert informatyk - starszy programista (frontend)

Miejsce pracy: Warszawa/Miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę

Nr ref.:IBE/ZRK3/Zad3/685/Ekspert Informatyk/Starszy programista /frontend/1910/BIP

Główne obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku Ekspert informatyk - starszy programista (frontend) będzie współtworzyła oprogramowanie oraz wdrażała nowe narzędzia i funkcjonalności w projekcie “Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”, takich jak m.in.:

 • Tworzenie oraz wdrażanie oprogramowania
 • Współpraca przy usługach informatycznych zaplanowanych w ramach projektu
 • Tworzenie interfejsów do wsparcia interesariuszy
 • Zaprojektowanie i wykonanie architektury zmian w narzędziach informatycznych
 • Wdrażanie narzędzi, funkcjonalności i rozwiązań
 • Przeprowadzanie testów funkcjonalności oprogramowania
 • Nadzór nad wersjonowaniem aplikacji i kodu źródłowego
 • Współpraca z ekspertem kluczowym, liderem projektu, pracownikami projektu ZRK3 oraz innych projektów w celu realizacji działań przewidzianych w Zadaniu 3.

Osoba zajmująca to stanowisko powinna posiadać:

 • minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe,
 • co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu frontendu interaktywnych aplikacji oraz znajomość języków programowania, w tym m.in. PHP, frameworka Laravel, JavaScript (React)
 • umiejętności projektowania grafiki na potrzeby tworzonych projektów, debugowania i rozbudowy obcych aplikacji,
 • samodzielność w realizacji zadań, skrupulatność i terminowość,
 • dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego.
 • dobra znajomość systemów kontroli wersji (np. Git, SVN),
 • wiedza na temat Responsive Web Design
 • umiejętność współpracy w zespole.

Dostępność:

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa, miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę wymiar etatu: 1;
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji tego zadania w projekcie czyli do 30.06.2026 r.
 • system czasu pracy: zadaniowy - praca zdalna całkowita.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie

do 25.10.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.:IBE/ZRK3/Zad3/685/Ekspert Informatyk/Starszy programista /frontend/1910/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)   prawo do usunięcia danych osobowych;

5)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje