Ekspert / Ekspertka ds. grafiki (Nr ref.: IBE/ZKiP/ZSK6/687/Ekspert ds. grafiki/2310/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu „ZSK6” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert / Ekspertka ds. grafiki

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZKiP/ZSK6/687/Ekspert ds. grafiki/2310/BIP

Główne obowiązki:

Zadania realizowane w ramach Zespołu Komunikacji i Promocji – 0,5 etatu:

 • ścisła współpraca w zakresie realizacji celów merytorycznych zespołu z kierownikiem zespołu oraz z koordynatorem ds. redakcji oraz koordynatoremi zespołu digital media,
 • współpraca przy wykonywaniu zadań zespołu,
 • przygotowanie koncepcji wizualnych prowadzonych kampanii promocyjnych,
 • projektowanie layoutów publikacji,
 • przygotowywanie grafik oraz ilustracji na potrzeby realizowanych działań,
 • dostosowywania materiałów graficznych dla osób słabowidzących,
 • współpraca z podwykonawcami,
 • skład i przygotowanie do druku publikacji,
 • współtworzenie/ tworzenie koncepcji realizacji celów zespołu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w obszarach dotyczących organizowania pracy zespołu.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK6 – 0,5 etatu:

 • wsparcie prac ekspertów/ekspertek i głównych analityków/głównych analityczek ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, w tym dbałość o spójność graficzną materiałów niezbędnych do realizacji działań z zachowaniem zasad wizualizacji projektów FERS,
 • przygotowanie koncepcji wizualnych prowadzonych kampanii upowszechniających (w tym konkursów online, Kwartalnika ZSK, newslettera ZSK),
 • udział w przygotowaniu materiałów związanych z realizacją strategii upowszechniania, w tym przygotowywanie graficzne postów do publikacji w mediach społecznościowych oraz materiałów na portal kwalifikacje.edu.pl,
 • przygotowywanie grafik oraz ilustracji na potrzeby projektu, związanych z wszelkimi działaniami upowszechniającymi i informacyjno – edukacyjnymi,
 • projektowanie layoutów publikacji, skład i przygotowanie do druku publikacji,
 • opracowanie graficzne materiałów związanych z powołaniem "ambasadorów ZSK",
 • udział w przygotowaniu i realizacji filmików i animacji,
 • współpraca z podwykonawcami,
 • stanowisko przyczynia się do realizacji produktów zadania 2,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami projektu ZSK6.

Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

 Wymagania wobec kandydatów i kandydatek: 

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowywaniem składu publikacji;
 • minimum 2- letnie doświadczenie przy realizacji działań na rzecz public relations i realizacji kampanii promocyjnych;
 • wiedza ekspercka dotycząca projektowania grafiki komputerowej przy pomocy programów: Adobe Ilustrator, InDesign, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects;
 • wiedza w zakresie praw autorskich i zasad wizualizacji projektów FERS;
 • znajomość zasad WCAG;
 • kreatywność,
 • bardzo dobra znajomość projektowania graficznego,
 • bardzo dobra znajomość aplikacji Word, Excel, Power Point, Internetu oraz znajomość platform Wordpress,
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy w zespole, właściwego planowania i terminowej realizacji zadań,
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy i informacji.

Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji;
 • parking dla pracowników;
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.

Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę; (pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony, prognozowany okres zatrudnienia do 30.06.2026.)
 • wymiar etatu: 1,0;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 8 200,00-8 500,00 zł brutto miesięcznie;
 • system czasu pracy: podstawowy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 30.10.2023 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/ZKiP/ZSK6/687/Ekspert ds. grafiki/2310/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                    

  

Dodatkowe informacje