Główny specjalista / Główna specjalistka ds. seminariów (Nr ref.: IBE/ZSiS/696/Główny spec. ds. seminariów/0811/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych IBE jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) i realizacją nowych zadań, Instytut Badań Edukacyjnych aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

 

Główny specjalista / Główna specjalistka
ds. seminariów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZSiS/696/Główny spec. ds. seminariów/0811/BIP


Główne obowiązki:
 

 • organizacja i przygotowanie seminariów/szkoleń /sympozjów/ eventów/ konferencji w Instytucie Badań Edukacyjnych, w tym także w formule online lub hybrydowej z wykorzystanie nowoczesnych środków, narzędzi, platform konferencyjnych i eventowych;
 • raportowanie przełożonemu wyników działań;
 • współpraca z podwykonawcami (np. firmą seminaryjną, firmą cateringową, powielarnią itd.) - nadzór na właściwą realizacją powierzonej umowy z podwykonawcą;
 • przygotowywanie we współpracy z ekspertami merytorycznymi, kompletu materiałów merytorycznych oraz narzędzi;
 • opracowanie merytoryczne ankiet poseminaryjnych oraz ich analiza;
 • aktualizacja budżetów wyznaczonych na realizację działań;
 • tworzenie, wprowadzanie i aktualizacja treści na stronę internetową;
 • aktualizacja baz danych uczestników w/w działań edukacyjnych;
 • tworzenie i współtworzenie wkładu merytorycznego niezbędnego do stworzenia dokumentacji przetargowej na działania związane z działaniami edukacyjnymi (SIWZ, OPZ itp.);
 • monitorowanie oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie komunikacji i realizacji spotkań online, w tym spotkań hybrydowych.

Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 1-rok doświadczenia w kompleksowej realizacji oraz koordynacji wydarzeń kulturalnych / edukacyjnych;
 • znajomość i obsługa narzędzi do komunikacji online;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • doskonała organizacja własnej pracy;
 • umiejętność prowadzenia analiz rynku i konkurencji;
 • chęć do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • otwartość i zaangażowanie. 

Mile widziana

 • znajomość zasad przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Oferujemy:    

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach  ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.

Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Warunki zatrudnienia: 
 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony);
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa;
 • wymiar etatu: pełny etat;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne: 8 000,00 zł brutto;
 • system czasu pracy: podstawowy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 15.11.2023r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.:  IBE/ZSiS/696/Główny spec. ds. seminariów/0811/BIP


Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2.     Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.


Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.


Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.


Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje