Ekspert ds. szkoleń - trener / Ekspertka ds. szkoleń - trenerka (Nr ref.: IBE/ZSK6/Zad4/700/Ekspert ds. Szkoleń/ Ekspertka ds. Szkoleń/1411/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 300       osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6), Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert ds. szkoleń - trener / Ekspertka ds. szkoleń - trenerka

Miejsce pracy: Warszawa/ mazowowieckie

Nr ref.: IBE/ZSK6/Zad4/700/Ekspert ds. Szkoleń/ Ekspertka ds. Szkoleń/1411/BIP

Główne obowiązki:

 • osoba zatrudniona na stanowisku Ekspert ds. szkoleń - trener / Ekspertka ds. szkoleń – trenerka będzie odpowiedzialna zawykonywanie zadań w obszarze:
 • przygotowanie i prowadzenie seminarium informacyjnych i warsztatów otwartych;
 • opracowywanie merytoryczne materiałów informacyjnych, ćwiczeń, prezentacji oraz narzędzi niezbędnych do prowadzenia szkoleń i warsztatów;
 • prowadzenie merytorycznej oceny seminariów informacyjnych, w tym analiza ankiet poseminaryjnych, opracowywanie raportów poseminaryjnych wraz z rekomendacjami zmian do wprowadzenia przed kolejnymi seminariami, wdrażanie niezbędnych modyfikacji (ciągła ewaluacja);
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, dotyczących różnych aspektów wspierania aktywności edukacyjnej dorosłych i idei uczenia się przez całe życie;
 • dbałość merytoryczna związana z przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji, w tym merytorycznej części dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych na realizację usług zewnętrznych, zaplanowanych w zadaniu 4, współpraca z wykonawcą/cami;

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac analitycznych/ badawczych/ koncepcyjnych/ związanych z opracowywaniem strategii działań itd;
 • minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy w obszarze ZRK lub/ i ZSK;
 • wiedza ekspercka w zakresie obszaru merytorycznego, w którego realizację jest zaangażowany;
 • wiedza ekspercka z zakresu założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy i informacji,
 • umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych i doświadczenie w tym zakresie.

Dodatkowym atutem będą:

 • certyfikat umiejętności trenerskich, certyfikat umiejętności facylitacyjnych lub certyfikat moderatora Design Thinking;
 • doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy     o pracę;
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa/ województwo mazowieckie    
 • wymiar etatu: 1;
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 06.2026 r.
 • system czasu pracy: podstawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 30.11.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: IBE/ZSK6/Zad4/700/Ekspert ds. Szkoleń/ Ekspertka ds. Szkoleń/1411/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

( stan na dzień 10.08.2022)

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

$11)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

$12)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

$13)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

$14)    prawo do usunięcia danych osobowych;

$15)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                    

  

                                                                                                    

  

Dodatkowe informacje