Specjalista - młodszy tester / Specjalistka - młodsza testerka oprogramowania i systemów informatycznych (Nr ref.: ZSK6/Zad.4/701/Spec.-młodszy tester/1411/BIP )

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6), Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 Specjalista - młodszy tester / Specjalistka - młodsza testerka

oprogramowania i systemów informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: ZSK6/Zad.4/701/Spec.-młodszy tester/1411/BIP 

 

Główne obowiązki: 

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista - młodszy tester / Specjalistka - młodsza testerka oprogramowania i systemów informatycznych będzie odpowiedzialna zawykonywanie zadań w obszarze:

 • wsparcie techniczne użytkowników końcowych lokalnie, telefonicznie oraz zdalnie w zakresie rozwiązań IT;
 • pilnowanie statusów i obsługa zgłoszeń w wewnętrznych systemach ticketowych;
 • przekazywanie zgłoszeń do Wykonawców rozwiązań IT;
 • diagnozowanie błędów;
 • rekomendowanie działań i/lub rozwiązań optymalizujących wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązań IT;
 • testowanie oprogramowania na stacjach roboczych;
 • współpracę w zakresie projektowania i realizacji wytworzonych w zadaniu narzędzi. 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi;
 • wiedza dotyczącą funkcjonowania narzędzi cyfrowych ZSK;
 • znajomość systemów operacyjnych na stacjach roboczych;
 • wiedza na temat sprzętu komputerowego i sieciowego. oraz wiedza na temat sieci komputerowych;
 • wiedza na temat bezpieczeństwa sieci i systemów;
 • znajomość metodyki wytwarzania oraz testowania oprogramowania;
 • doświadczenie w testowaniu aplikacji i systemów informatycznych. 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość pakietu Google Workspace;
 • znajomość pakietu MSOffice;
 • podstawy Powershell i konsoli mmc (tworzenie kont użytkowników i nadawanie uprawnień etc.);
 • podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu do telekonferencji.

Oferujemy:    

 • pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia medycznego;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Dostępność

 

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do czerwca 2026 r.;   
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa;    
 • wymiar etatu: 1;
 • system czasu pracy: podstawowy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 21.11.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: ZSK6/Zad.4/701/Spec.-młodszy tester/1411/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

  

 Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń: 

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub  załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE. 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE. 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                 

  

Dodatkowe informacje