Ekspert / Ekspertka ds. komunikacji i promocji (Nr ref.: IBE/ZKiP/702/Ekspert ds. komunikacji i promocji/2111/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją nowych zadań Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:


Ekspert / Ekspertka ds. komunikacji i promocji


Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZKiP/702/Ekspert ds. komunikacji i promocji/2111/BIP

Główne obowiązki:

 • budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych,
 • udział w pracach koncepcyjnych oraz inicjowanie nowych form w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • przygotowywanie cyklicznego newslettera,
 • realizacja działań związanych z przygotowaniem materiałów upowszechniających,
 • tworzenie koncepcji treści publikowanych w serwisie informacyjnym,
 • podejmowanie działań opierających się na kontakcie z mediami,
 • koordynowanie prac związanych z nagrywaniem i montażem materiałów filmowych,
 • współpraca przy organizacji i realizacji wydarzeń promocyjnych, w tym kampanii informacyjno-promocyjnej w internecie,
 • nadzór nad monitoringiem mediów,
 • przygotowywanie merytorycznej części dokumentacji, w tym merytorycznej części dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych na realizację zaplanowanych działań,
 • bieżąca współpraca z wykonawcami usług zleconych.

Za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (preferowany: PR, promocja, komunikacja, marketing),
 • doświadczenie w przygotowaniu kampanii płatnych w social mediach,
 • doświadczenie w prowadzeniu komunikacji w social mediach,
 • bardzo dobra umiejętność redagowania teksów, „lekkie pióro”,
 • doskonała znajomość języka polskiego,
 • dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych,
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy oraz informacji.
 • kreatywność,
 • znajomość obsługi systemów mailingowych,
 • umiejętność obsługi prostych programów graficznych (np. Canva),
 • bardzo dobra znajomość środowiska MS Office oraz Internetu,
 • podstawowa znajomość CMSa,
 • nastawienia na współpracę w zespole i terminową realizację zadań.

Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń,
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji,
 • parking dla pracowników,
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.

Dostępność:

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwaw zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę; (pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony).
 • wymiar etatu: 0,5 lub 1,0;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 8 400,00-8 700,00 zł brutto miesięcznie (na cały etat);
 • system czasu pracy: podstawowy
 • tryb pracy: praca hybrydowa (3 dni w siedzibie IBE, 2 dni w miejscu wskazanym przez pracownika).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 30.11.2023 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/ZKiP/702/Ekspert ds. komunikacji i promocji/2111/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                   

  

Dodatkowe informacje