Ekspert główny / Ekspertka główna ds. Prawnych (Zad. 1) (Nr ref.: EDUW/ZPiZP/703/Ekspert/ka główny/a ds. prawnych/2311/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 430 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert główny / Ekspertka główna
ds. Prawnych (Zad. 1)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: EDUW/ZPiZP/703/Ekspert/ka główny/a ds. prawnych/2311/BIP

Główne obowiązki:

 • ekspertyzy prawne dot. obiegu danych w systemie oświaty;
 • ocena prawna rozwiązań systemowych i funkcjonalnych proponowanych przez ekspertów zadania;
 • przygotowanie rekomendacji do zmian legislacyjnych niezbędnych do pełnego wdrożenia produktów i rezultatów zadania; 
 • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby kadry merytorycznej Projektu w związku z podejmowanymi działaniami;
 • ścisła współpraca z Liderem Projektu, Z-cą Lidera Projektu i pozostałym personelem zadania i Projektu w zakresie produktów;
 • ścisła współpraca z ekspertem ds. IT w zakresie opracowania zakresu dostępu i możliwości udostępniania produktów zad. 1.;
 • udział w spotkaniach merytorycznych zespołu ekspertów na poziomie etapu lub zadania lub projektu (w zależności od potrzeb);
 • wsparcie pracowników Zespołu Prawnego i Zamówień Publicznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych w ramach Pzp, jak i wyłączonych spod reżimu Pzp;
 • sporządzanie umów.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe prawnicze; 
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w szczególności uczelni, instytutów badawczych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe  w obsłudze prawnej w obszarze funduszy strukturalnych i/lub zamówień publicznych; 
 • znajomość prawa oświatowego i przepisów wykonawczych dot. funkcjonowania systemu oświaty;
 • znajomość procesu legislacyjnego;
 • rzetelność, komunikatywność, biegłość w sporządzaniu opinii i ekspertyz prawnych.

Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny;
 • parking dla pracowników;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne; cyfrowe rozwiązania wspierające edukację;
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.

Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę; (pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony z prognozowaną datą zatrudnienia do 30.04.2029r.);
 • wymiar etatu: 1,0;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 9 900,00 zł brutto w okresie próbnym;
 • tryb pracy: praca hybrydowa;
 • system czasu pracy: podstawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 10.12.2023 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: EDUW/ZPiZP/703/Ekspert/ka główny/a ds. prawnych/2311/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                      

  

Dodatkowe informacje