Główny specjalista / Główna specjalistka ds. współpracy z instytucjami certyfikującymi (Nr ref.: ZSK6/ZAD3/704/Gł.spec.ds.wspólpracy z instytucjami certyfikującymi/2811/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 300 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Jednym z realizowanych przez Instytut projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest Projekt pt. „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”. W ramach projektu prowadzone są prace mające na celu rozwój oferty kwalifikacji w Polsce, w tym wspieranie instytucji certyfikujących (IC) oraz podmiotów starających się o uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowych.

Zadania zespołu zajmującego się wsparciem IC obejmują między innymi: pomoc w przygotowaniu się do prowadzenia walidacji (tj. sprawdzania, czy osoby ubiegające się o uzyskanie certyfikatu posiadają odpowiednie kompetencje lub umiejętności), w tym wspólne tworzenie planu walidacji i narzędzi służących ocenie kompetencji; prowadzenie webinarów informacyjnych nt. walidacji i działalności IC; zlecanie przygotowania materiałów podmiotom rynkowym; bieżące konsultacje i nawiązywanie relacji i podmiotami zainteresowanymi włączeniem się do ZSK; przygotowanie wskazówek dotyczących różnych obszarów działalności IC; organizację forów stacjonarnych i facylitowanie spotkań roboczych z przedstawicielami IC.

W kontekście powyższych wyzwań Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista / Główna specjalistka
ds. współpracy z instytucjami certyfikującymi

Miejsce pracy: Warszawa/ województwo

Nr ref.: ZSK6/ZAD3/704/Gł.spec.ds.wspólpracy z instytucjami certyfikującymi/2811/BIP

Główne obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównego specjalisty / Głównej specjalistki ds. współpracy z instytucjami certyfikującymi będzie odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

 • bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in.: udział projektowaniu rozwiązań i przygotowaniu materiałów funkcjonujących w poszczególnych podmiotach, facylitowanie spotkań roboczych, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, w tym szczególnie walidacji i pełnienia roli instytucji certyfikującej;
 • wsparcie merytoryczne działań nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, szczególnie w obszarze działalności instytucji certyfikujących;
 • opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);
 • udział w organizacji wydarzeń stacjonarnych dla IC oraz współprowadzenie spotkań online;
 • współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu;
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się i wewnętrznego zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe i praktyczna znajomość zagadnień w przynajmniej jednym z obszarów: walidacja, prowadzenie egzaminów, pomiar kompetencji, badania społeczne, ewaluacja;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w obszarze ZSK i/lub ZRK;
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;
 • wiedza nt. przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:
  • relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),
  • edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
  • idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR,
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;
 • umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zarządzania czasem, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;
 • doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;
 • doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Dostępność
Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • miejsce wykonywania pracy: Warszawa/ województwo mazowieckie    
 • wymiar etatu: 1;
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 30 czerwca 2026r.;
 • system czasu pracy: podstawowy, praca hybrydowa (2/3).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do 11.12.2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: ZSK6/ZAD3/704/Gł.spec.ds.wspólpracy z instytucjami certyfikującymi/2811/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

                                                                                                    

  

                                                                                                    

  

Dodatkowe informacje