Specjalista / Specjalistka ds. organizacji warsztatów online (Nr. ref: UNICEF/ZBiAE/719/Specjalista ds. organizacji warsztatów online/1801/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych iwdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu “Szkoła dostępna dla wszystkich” (UNICEF/ASA) Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka
ds. organizacji warsztatów online

Miejsce pracy: miejsce wskazane przez pracownika (praca zdalna)

Nr. ref: UNICEF/ZBiAE/719/Specjalista ds. organizacji warsztatów online/1801/BIP

 

Główne obowiązki:

 • kompleksowa organizacja działań szkoleniowo - rozwojowych;
 • nadzór nad materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia warsztatów;
 • koordynowanie terminów warsztatów;
 • przygotowanie koncepcji i planu działań związanych z realizacją warsztatów;
 • bieżące wsparcie dla uczestników warsztatów;
 • monitoring jakości i terminowości realizacji programu szkoleniowego;
 • analiza ankiet poszkoleniowych/ powarsztatowych;
 • bieżąca administracja całego programu szkoleń i warsztatów (m.in.: komunikacja z uczestnikami);
 • ścisła współpraca z zespołem projektowym;
 • ścisła współpraca z przełożonym w zakresie innych zadań w ramach obejmowanego stanowiska.

 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe;
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy w zespole jak również z ekspertami zewnętrznymi;
 • otwartość na nowe metody działania, kreatywność, elastyczność;
 • doświadczenie w koordynacji działań projektowych;
 • zorientowanie na realizację działań, bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • znajomość MS Office w stopniu bardzo dobrym;
 • zaawansowana znajomość platformy clikmeeting, komunikatorów typu Google Meet, MS Teams;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność sporządzania raportów;
 • dyspozycyjność w godzinach popołudniowych.

 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz ubezpieczenia medycznego;
 • udział w ciekawym projekcie dotyczącym podniesienia kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania adekwatnego wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci/uczniów, rodziców, nauczycieli);
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

 

Dostępność:

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę: pierwsza umowa na 1 - miesięczny okres próbny, następnie prognozowany czas zatrudnienia do 12.2024 r.;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 8000,00 zł brutto;
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce wskazane przez pracownika (praca zdalna);
 • system czasu pracy: zadaniowy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 26.01.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: UNICEF/ZBiAE/719/Specjalista ds. organizacji warsztatów online/1801/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)   prawo do usunięcia danych osobowych;

5)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Dodatkowe informacje