Specjalista / Specjalistka ds. kontaktów z interesariuszami projektu (Nr ref.: UNICEF/ZBiAE/722/Specjalista ds. kontaktów z interesariuszami projektu/0102/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu UNICEF (ASA) Accessible School for All, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osób na stanowisko:


Specjalista / Specjalistka
ds. kontaktów z interesariuszami projektu

Miejsce pracy: miejsce wskazane przez pracownika

Nr ref.: UNICEF/ZBiAE/722/Specjalista ds. kontaktów z interesariuszami projektu/0102/BIP

Główne obowiązki:

 • koordynowanie działań administracyjno-merytorycznych umożliwiające sprawną realizację pracy projektu;
 • przygotowywanie raportów lub zestawień;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników spotkań, warsztatów, redagowanie i publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych;
 • nadzór nad pracą wojewódzkich koordynatorów sieci (przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli);
 • prowadzenie dokumentacji w procesie rekrutacji uczestników na spotkania, warsztaty;
 • współpraca z zespołem organizacyjnym: przekazywanie kontaktów i danych zrekrutowanych nauczycieli specjalistów do dalszego procesu procedowania umów o współpracy w projekcie;
 • ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami projektu;
 • kontakt mailowy i telefoniczny z nauczycielami specjalistami – uczestnikami projektu, ekspertami, specjalistami realizującymi poszczególne zadania w projekcie;
 • monitorowanie postępów realizacji szkoleń uczestników na ZPE (Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej) na podstawie wymaganych danych;
 • realizacja zadań administracyjnych i raportowych związanych ze szkoleniami prowadzonymi w projekcie;
 • prowadzenie innych prac administracyjnych zleconych przez bezpośrednio nadzorującego przełożonego.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy w projektach edukacyjnych;
 • minimum 5 lat pracy w placówkach oświatowych;
 • znajomość MS Office w stopniu bardzo dobrym;
 • wykształcenie wyższe;
 • komunikatywność;
 • umiejętności organizacyjno-administracyjne;
 • umiejętność klarownego i efektywnego przekazywania informacji, zarówno w mowie, jak i piśmie;
 • umiejętność tworzenia i modyfikowania baz danych w Excelu, w tym organizowanie danych, tworzenie relacji między tabelami, importowanie i eksportowanie danych;
 • umiejętność planowania i organizacji.

Oferujemy:    

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach  ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.


Dostępność:

 • Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:   

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (planowany okres zatrudnienia do 31.12.2024r.)
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce wskazane przez pracownika;
 • wymiar etatu: 1,0;
 • zasadnicze miesięczne: 8 000,00 zł brutto;
 • system czasu pracy: podstawowy.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 15.02.2024r.na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: UNICEF/ZBiAE/722/Specjalista ds. kontaktów z interesariuszami projektu/0102/BIP. 

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracyjest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje