Ekspert / Ekspertka ds. contentu audio video (Nr ref.: ZSK6/ZKiP/724/Ekspert/ka ds. contentu audio video/0202/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją nowych zadań Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:


Ekspert / Ekspertka
ds. contentu audio video

Miejsce pracy: Warszawa

ZSK6/ZKiP/724/Ekspert/ka ds. contentu audio video/0202/BIP

 

Główne obowiązki:

 • udział w pracach koncepcyjnych oraz realizacja działań związanych z przygotowaniem materiałów upowszechniających, w tym materiałów online i projektów audiowizualnych;
 • prowadzenie nagrań video i opracowywanie plików do publikacji, w tym nagrań podcastów;
 • profesjonalna obsługa zdjęciowo-filmowa wydarzeń IBE;
 • prace związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań z zakresu digital media, analizowanie trendów branżowych w zakresie działań projektu oraz wdrażanie pomysłów dot. efektywnej komunikacji online.

 
Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze upowszechniania i praktyczna znajomość zagadnień w tym zakresie;
 • doświadczenie fotograficzne/fotoreporterskie;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowywania materiałów audio;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowywania materiałów video (np. podcastów, nagrań z wystąpień, relacji z wydarzeń); 
 • kreatywność;
 • dobra znajomość projektowania graficznego i obróbki materiałów video z wykorzystaniem pakietu programów Adobi; 
 • bardzo dobra znajomość aplikacji Word, Excel, Power Point, Internetu oraz znajomość platformy Wordpress;
 • znajomość praw autorskich i zasad WCAG;
 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy i informacji.

 
Oferujemy: 

 • świadczenia w ramach ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji;
 • parking dla pracowników;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą. 


Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 
Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę; (pierwsza umowa na okres próbny, kolejna umowa na czas określony).
 • wymiar etatu: 0,5;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 4 000,00-4 750,00 zł brutto miesięcznie (pół etatu);
 • system czasu pracy: podstawowy
 • tryb pracy: praca hybrydowa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 16.02.2024 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: ZSK6/ZKiP/724/Ekspert/ka ds. contentu audio video/0202/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje