Główny analityk/ Główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi woj. małopolskie (Nr ref.: IBE/ZSK6/Zad2./725/Główny analityk/ Główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi/woj.małpolskie/0502/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu "Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce" (ZSK 6), Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 

Główny analityk/ Główna analityczka
ds. współpracy ze środowiskami branżowymi

Miejsce pracy: województwo małopolskie

 

Nr ref.: IBE/ZSK6/Zad2./725/Główny analityk/ Główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi/woj.malopolskie/0502/BIP 

 

Główne obowiązki:

Osoba zatrudniona na stanowisku głównego analityka/ głównej analityczki ds. współpracy ze środowiskami branżowymi będzie odpowiedzialna zawykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów rynku pracy do funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

 • Realizacja działań wspierających przedstawicieli środowisk branżowych w inicjatywach związanych z rozwojem systemu kompetencji i kwalifikacji w branżach; w tym: rozpoznawanie potrzeb interesariuszy, oferowanie merytorycznego wsparcia: szkoleń, spotkań informacyjnych, przekazywanie informacji o tych potrzebach do koordynatora współpracy branżowej.
 • Prowadzenie współpracy ze środowiskiem branżowym, w tym stowarzyszeniami i zrzeszeniami pracodawców, instytucjami oświatowymi, Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami rynku pracy, w tym Publicznymi Służbami Zatrudnienia, WZK i BCU oraz przedstawicielami pracodawców w celu upowszechniania narzędzi i rozwiązań ZSK
 • Bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, interesariuszami ZSK w regionie realizowana poprzez udział w seminariach, konferencjach, targach, prelekcjach, panelach oraz wsparcie i udział w wydarzeniach zewnętrznych itp., współpraca z mediami;
 • Udział w przygotowaniu i prowadzeniu konsultacji projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji oraz przygotowanie stosownych rekomendacji;
 • Wsparcie ekspertów zadania we wdrażaniu wypracowanych strategii, narzędzi;
 • współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).

 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;
 • Co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe we współpracy ze środowiskami branżowymi
 • Minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy w obszarze ZRK lub/ i ZSK
 • wiedza nt. przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:
  • relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),
  • edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
  • idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność. 

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;
 • doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;
 • doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń. 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu. 

Dostępność:

 • Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (maksymalnie w okresie realizacji projektu);
 • miejsce wykonywania pracy: województwo małopolskie
 • wymiar etatu: 1;
 • umowa: na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 06.2026 r.;
 • system czasu pracy: podstawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 19.02.2023 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: IBE/ZSK6/Zad2./725/Główny analityk/ Główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi/woj.małopolskie/0502/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Dodatkowe informacje