Główny specjalista / Główna specjalistka ds. wydarzeń Nr. ref:IBE/ZSiS/727/Główny specjalista ds. wydarzeń/1502/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z projektu projekt „Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych”, Zad. 3, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista/ Główna specjalistka
ds. wydarzeń

Nr. ref:IBE/ZSiS/727/Główny specjalista ds. wydarzeń/1502/BIP

Miejsce pracy: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, miejsce wskazane przez pracownika (praca hybrydowa)

Główne obowiązki:

 • przygotowanie wydarzeń (seminariów/spotkań/warsztatów/konferencji itp.) przy współpracy z podwykonawcami np. firmy zajmujące się organizacją wydarzeń, firmy cateringowe, drukarnie, firmy kurierskie, przygotowanie dokumentów niezbędnych do dokumentacji przetargowej;
 • zbieranie informacji oraz tworzenie bazy podmiotów/ instytucji, które zostaną objęte zaplanowanym w projekcie wsparciem; 
 • aktywna rekrutacja uczestników wydarzeń, weryfikacja uczestników pod kątem wymagań projektu;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami biorącymi udział w organizowanych wydarzeniach, udzielanie niezbędnych informacji;
 • tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących uczestników wydarzeń; 
 • techniczne przygotowanie i logistyka materiałów wykorzystywanych w trakcie wydarzeń; 
 • przygotowywanie wkładów do dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w tym m.in. opracowanie treści oraz danych  merytorycznych niezbędnych do sprawozdawczości, podsumowywanie wydarzeń, ankiet ewaluacyjnych;
 • opieka i weryfikacja merytoryczna zrealizowanego budżetu przypisanego do  określonych wydarzeń;
 • stała współpraca z liderami i ekspertami projektu, a także innymi pracownikami IBE zaangażowanymi w poszczególne działania;
 • w razie potrzeb wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb realizowanego projektu, zbieżnych z obowiązkami na tym stanowisku.

Wymagania wobec Kandydatów i Kandydatek:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji wydarzeń (np. seminariów/spotkań/konferencji);
 • mile widziane doświadczenie w projektach edukacyjnych, badawczych, projektach o charakterze międzynarodowym, projektach współfinansowanych ze środków UE;
 • mile widziana znajomość i umiejętność tworzenia dokumentacji przetargowej (np. SIWZ, OPZ itp.); 
 • mile widziane doświadczenie współpracy ze szkołami, nauczycielami, środowiskami naukowymi;
 • umiejętność pracy w zespole, dobrego planowania i terminowej realizacji powierzonych zadań; 
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • dobra organizacja pracy własnej i zarządzania czasem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; 
 • dobra znajomość MS Office;
 • wykształcenie wyższe. 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą;
 • udział w ciekawym, unikalnym w Polsce projekcie związanym z badaniami międzynarodowymi;
 • możliwość udziału w szkoleniach.

Dostępność:

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 8.500 brutto miesięcznie
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu (do czerwca 2029);
 • tryb pracy: praca hybrydowa; 
 • system czasu pracy: podstawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 29.02.2024 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr. ref:IBE/ZSiS/727/Główny specjalista ds. wydarzeń/1502/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)   prawo do usunięcia danych osobowych;

5)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje