Ekspert merytoryczny/Ekspertka merytoryczna ( Nr ref.: UNICEF/ZBiAE/735/ Ekspert merytoryczny-0.5 etatu/1903/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową ibe.edu.pl/index.php/pl/o-instytucie/misja

 

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu UNICEF (ASA) Accessible School for All, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osób na stanowisko:


Ekspert merytoryczny/Ekspertka merytoryczna

Miejsce pracy: miejsce wskazane przez pracownika

wymiar etatu:0.5

Nr ref.: UNICEF/ZBiAE/735/ Ekspert merytoryczny-0.5 etatu/1903/BIP

Główne obowiązki:

 

 • Pełnienie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad procesem opracowywania materiałów dla dyrektorów dotyczących dostępności edukacyjnej.
 • Udział w pracach merytorycznych zespołu – opracowywanie materiałów merytorycznych, doradztwo dla autorów.
 • Zbudowanie harmonogramu prac i utrzymywanie kontaktów z autorami materiałów i szkoleń.
 • Czuwanie nad spójnością materiałów i zgodnością z koncepcją merytoryczną.
 • Udział w cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego.
 • Nadzór nad poprawną implementacją materiałów na platformę.
 • Weryfikacja scenariuszy, poradników, przewodników pod kątem merytorycznym i ich zgodności z wizją projektu.
 • Wykonywanie bieżących prac merytorycznych zleconych przez kierownika projektu.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek: 

 

 • Wykształcenie: ukończony kierunek psychologia lub pedagogika (magister). Stopień doktora będzie dodatkowym atutem.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie pracy na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Doświadczenie praktyczne w pracy w placówkach oświatowych na stanowisku dyrektora – min. 5 lat.
 • Doświadczenie w pracy koncepcyjnej, przygotowywaniu modelowych rozwiązań edukacyjnych, prowadzeniu wykładów i warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 • Min. 3 publikacje z zakresu edukacji włączającej.
 • Bieżąca dyspozycyjność w ustalonych godzinach pracy.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, organizacyjne i analityczne. 

 

Oferujemy:   
 

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach  ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu.


Dostępność:

 • Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki zatrudnienia:  

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;  planowany okres zatrudnienia do 31.12.2024 r.
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce wskazane przez pracownika;
 • wymiar etatu: 0,5;
 • zasadnicze miesięczne: 6 500,00 zł brutto;
 • system czasu pracy: zadaniowy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (list motywacyjnu mile widziany) w terminie do 02.04.2024 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: 
UNICEF/ZBiAE/735/ Ekspert merytoryczny-0.5 etatu/1903/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.


Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1.  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2.  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowaw art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych,o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.


Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit.b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje