Ekspert kluczowy / Ekspertka kluczowa ds. psychometrii w ramach zadania 2 (Nr ref.: EDUW/ZBiAE/zad.2/736/Ekspert kluczowy ds. psychometrii/2603/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem struktury IBE i realizacją projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert kluczowy / Ekspertka kluczowa
ds. psychometrii w ramach zadania 2 - (0,5 etatu)

(opis zadania do pobrania w załączniku)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: EDUW/ZBiAE/zad.2/736/Ekspert kluczowy ds. psychometrii/2603/BIP

Główne obowiązki:

 • opracowanie strategii psychometrycznej i planu analiz statystycznych dla wszystkich etapów badań,
 • wykonanie analiz psychometrycznych w procesie konstrukcji narzędzi diagnostycznych na każdym etapie badań,
 • przygotowanie założeń do opracowania elektronicznego systemu obliczania i analizy wyników,
 • opracowanie norm do narzędzi - weryfikacja danych zebranych w toku badań,
 • opracowanie danych w wielu podgrupach wiekowych,
 • przygotowanie wyników, które będą opisane w podręcznikach, w tym przygotowanie danych w formie wykresów i tabel,
 • przygotowanie wkładu merytorycznego do podręczników.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe (psycholog, ewentualnie socjolog, psychometra, statystyk),
 • min. 5-letnie doświadczenie w realizacji analiz statystycznych w ramach badań psychologicznych,
 • min.5-letnie doświadczenie w analizach psychometrycznych w procesie konstrukcji skal do pomiaru psychologicznego funkcji poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem testów rozwoju językowego dla dzieci i młodzieży, testów kompetencji społecznych, testów zdolności,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych związanych z weryfikacją psychometryczną i diagnostyczną testów psychologicznych,
 • doświadczenie w konstruowaniu norm testowych, w tym zaawansowanych metod jak np. continuous norming, regresja kwantylowa, oraz w budowaniu norm dla grup skrajnych i homogenicznych,
 • znajomość pakietów statystycznych np. SPSS, R, Mplus,
 • publikacje z zakresu statystyki i psychometrii,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych i badawczych z obszaru diagnozy psychologicznej,
 • wiedza w zakresie problematyki diagnostyki i poradnictwa psychologicznego.

          

Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS; możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację;
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą.


Dostępność

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę; (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy, potem prognozowany czas zatrudnienia do 30.09.2027)
 • wymiar etatu: 0,5;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 500,00 zł brutto w okresie próbnym;
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • tryb pracy: praca hybrydowa;
 • system czasu pracy: zadaniowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 03.04.2024 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: EDUW/ZBiAE/zad.2/736/Ekspert kluczowy ds. psychometrii/2603/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    prawo do usunięcia danych osobowych;

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki   2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki:
Pobierz plik (Zadanie 2_opis zadania.pdf)Zadanie 2_opis zadania.pdf[ ]85 Kb

Dodatkowe informacje