Ekspert kluczowy / Ekspertka kluczowa - 0,5 etatu (Nr. ref.: ZBiAE/Projekt Nauczyciele Zawodu/ 737/Ekspert kluczowy-0.5 etatu/ 0304/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę  z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z dynamicznym rozwojem Instytutu i projektem „Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu” (nr projektu FERS.01.04-IP.05-0005/23) realizowanym przez Zespół Badań i Analiz Edukacyjnych, poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

 

Ekspert kluczowy / Ekspertka kluczowa - 0,5 etatu

miejsce pracy: wskazane przez kandydata/ kandydatkę

poszukiwana liczba osób i wymiary etatów: 2 osoby na 0,5 etatu

Nr. ref.: ZBiAE/Projekt Nauczyciele Zawodu/ 737/Ekspert kluczowy-0.5 etatu/ 0304/BIP

 

Główny zakres obowiązków:

 • ścisła współpraca w zakresie realizacji planowanych działań z liderem projektu i pozostałymi członkami zespołu projektowego,
 • przygotowanie konceptualizacji badań CAWI  uzgodnionej z interesariuszami badania sondażowego i powszechnego,
 • opracowanie projektu kwestionariuszy CAWI, w tym kwestionariusz wstępnego, przetestowanie kwestionariusza w serii wywiadów kognitywnych oraz przygotowanie ostatecznego projektu kwestionariuszy, uwzględniającego wnioski z przeprowadzonych badań pilotażowych,
 • przygotowanie doboru próby badawczej,
 • nadzór nad realizacją terenową badań CAWI,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • opracowanie raportu merytorycznego z badań CAWI,
 • opracowywanie rekomendacji dotyczących wypracowania docelowej metodyki przygotowania prognozy zapotrzebowania na nauczycieli zawodu.

 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wyższe wykształcenie, 
 • minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów o tematyce zbliżonej do tematyki niniejszego projektu (badania edukacyjne, badania społeczne i ewaluacyjne z obszaru edukacji, rynku pracy),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych,
 • umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych,
 • umiejętności analizy danych z wykorzystaniem pakietu do analiz ilościowych (np. SPSS, STATA),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy w oparciu o harmonogramy i cele,
 • umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych,
 • umiejętność przekazywania wiedzy i informacji,
 • doświadczenie w realizacji badań techniką CAWI, w tym z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey.

 

Oferujemy:

 • ambitną pracę w innowacyjnych projektach mających wpływ na system edukacji w Polsce;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację;
 • pracę w lokalizacji z dogodną miejską komunikacją;
 • pakiet benefitów, tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, karta Medicover Sport;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu;
 • system czasu pracy: zadaniowy;
 • miejsce pracy: miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 800 zł brutto; 
 • pierwsza umowa na 1-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony w ramach ww. projektu, tj. do 30.09.2024.

 

Dostępność:

 

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.   

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.   

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego (mile widziany) do dnia: 11.04.202r r. drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila:

Nr ref.: ZBiAE/Projekt Nauczyciele Zawodu/737/Ekspert kluczowy- 0.5 etatu/ 0304/BIP

 

Po etapie analizy nadesłanych aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami 

i kandydatkami. 

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Administrator

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (IBE) jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

 

Cel i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu na rzecz IBE usługę dostawy poczty elektronicznej.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo poniższe prawa:

 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj. z związku z korzystaniem z usługi Google Workspace, z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dodatkowe informacje