Zastępca/ Zastępczyni Głównej Księgowej (Nr ref.: IBE/ZGK/739/Z-ca_Głównej Księgowej/0504/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.
Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

 

 Zastępca/ Zastępczyni Głównej Księgowej

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZGK/739/Z-ca_Głównej Księgowej/0504/BIP

 

G  Główne obowiązki:

 • zastępowanie Głównej Księgowej w zakresie kluczowych spraw prowadzenia rachunkowości i podatków;
 • analiza i kontrola poprawności zapisów księgowych;
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych;
 • przygotowanie raportów oraz analiz;
 • weryfikacja deklaracji podatkowych VAT, JPK, CIT;
 • udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku obrotowego;
 • wsparcie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad Zespołem Głównej Księgowej;
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych;
 • zapewnienie prawidłowego procesu badania sprawozdania finansowego;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych i księgowych.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia / finanse / rachunkowość;
 • minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Księgowej, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu księgowości;
 • znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, duża samodzielność, umiejętność określania priorytetów;
 • praktyczna wiedza z zakresu Ustawy o Rachunkowości, Ustawy
  o Finansach Publicznych oraz umiejętność stosowania przepisów podatkowych;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Oferujemy:

 • świadczenia w ramach ZFŚS, karta sportowa Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;
 • parking dla pracowników;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne rozwiązania wspierające edukację;
 • udział w szkoleniach metodycznych i merytorycznych.

Dostępność:

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. 

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wymiar etatu: 1;
 • system czasu pracy: podstawowy. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 12.04.2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila:

 Nr ref.: IBE/ZGK/739/Z-ca_Głównej Księgowej/0504/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.


2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub  załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje