Główny ekspert/Główna ekspertka ds. lingwistyki obliczeniowej/ Data Scientist (Nr. ref.: IBE/ZRK3/Zad.4/740/Głowny ekspert ds. lingwistyki obliczeniowej/1504/BIP) - 0,5 etatu

Instytut Badań Edukacyjnych (IBEjest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje około 380 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z realizacją projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko:

Główny ekspert/ Główna ekspertka ds. lingwistyki obliczeniowej/Data Scientist - 0,5 etatu

Nr. ref.: IBE/ZRK3/Zad.4/740/Głowny ekspert ds. lingwistyki obliczeniowej/1504/BIP

(0,5 etatu)

Miejsce pracy: Miejsce wskazane przez pracownika (praca zdalna całkowita)


Główne obowiązki:

 • współpraca merytoryczna przy przygotowaniu założeń dla narzędzi planowanych w ramach Zadania;
 • działania merytoryczne w obszarze podobieństwa językowego przy użyciu technik NLP;
 • współpraca merytoryczna w zakresie opracowania ontologii umiejętności;
 • tworzenie statystycznych modeli językowych przy wykorzystaniu języka programowania Python;
 • udział w prototypowaniu narzędzi i tworzeniu ostatecznych wersji narzędzi i aplikacji przewidzianych do wytworzenia;
 • przygotowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej w ramach Zadania;
 • nawiązywanie i utrzymanie współpracy z ekspertami i firmami zewnętrznymi;
 • udział w seminariach – merytoryczne wsparcie eksperckie;
 • prezentowanie wyników działań badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą;
 • współpraca z Ekspertem kluczowym, Liderem projektu, Z-cą Lidera, pracownikami projektu ZRK3 oraz innych projektów w celu realizacji działań przewidzianych w Zadaniu. 

 

Wymagania wobec Kandydatów i Kandydatek:

 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość Python, pakietów do przetwarzania języka naturalnego: spaCy, huggingface/transformers, uczenia maszynowego i głębokiego (scikit-learn oraz PyTorch lub Tensorflow), a także Git, Docker, Elasticsearch lub Solr. 
 • mile widziana znajomość FastAPI, frameworku Pythona (np. Django, Flask), NoSQL (np. MongoDB, Neo4j) oraz Linux;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • skrupulatność i terminowość;
 • dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego.

 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów: świadczenia w ramach ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej;
 • pracę w zespole dzielącym się wiedzą;
 • możliwość udziału w szkoleniach.

 

Dostępność:

Instytut Badań Edukacyjnych jest pracodawcą równych szans w zatrudnieniu. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Jeśli Pani/Pan jest osobą z niepełnosprawnością, może skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Prosimy wraz z dokumentami aplikacyjnymi złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Badań Edukacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 0,5;
 • wynagrodzenie zasadnicze: 8 000 brutto miesięcznie
 • umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu (30.06.2026 r.);
 • tryb pracy: praca całkowita zdalna
 • system czasu pracy: podstawowy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 29.04.2024 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila:  Nr. ref: IBE/ZRK3/Zad.4/740/Głowny ekspert ds. lingwistyki obliczeniowej/1504/BIP

 

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje