Oferta pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Badań i Analiz

Oferta pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Badań i Analiz

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje 3 osób na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz:

 

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;

§  m.in. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy, w tym doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

§  znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza, przynajmniej z dwóch spośród wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-        doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

§  doświadczenie i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań empirycznych, a także analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

§  doświadczenie i umiejętności w zakresie sporządzania raportów, ekspertyz lub artykułów (potwierdzone autorstwem wskazanych materiałów);

§  bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1);

§  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

§  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu;

§  odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa w działaniu, dobra organizacja pracy.

 

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w zakresie opracowywania koncepcji badań społecznych, w tym ewaluacyjnych (w tym w projektowaniu narzędzi badawczych);

§  dobra znajomość drugiego języka obcego (np. j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski);

§  stopień naukowy doktora nauk społecznych lub ekonomicznych.

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze przygotowania interesariuszy do wdrażania rozwiązań opisanych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in. (w zależności od kompetencji i doświadczenia osoby zatrudnionej):

§  sprawowanie merytorycznej opieki nad procesem opracowywania rozwiązań dopasowanych do specyfiki wybranych branż/sektorów, w tym stworzeniem rekomendacji, instrukcji, metod, narzędzi, standardów i wskaźników dotyczących różnych elementów systemu kwalifikacji (np. metod walidacji, wzorcowych modeli ewaluacji, sektorowych ram kwalifikacji itd.) – we współpracy z partnerami społecznymi reprezentującymi te branże/sektory;

§  wsparcie merytoryczne prac grup eksperckich projektujących rozwiązania odnoszące się do całościowego funkcjonowania zintegrowanego systemu kwalifikacji (np. dotyczących współpracy pomiędzy różnymi uczestnikami systemu, budowania kultury jakości itd.), z udziałem przedstawicieli instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem jakości tego procesu, a także innych partnerów społecznych;

§  wsparcie merytoryczne prac dotyczących monitorowania wdrażania i rozwoju ZSK, w tym m.in. prowadzenie analiz z wykorzystaniem różnego typu danych zastanych, udział w opracowywaniu założeń i metodologii prowadzenia badań ewaluacyjnych, a także w przygotowywaniu narzędzi do badań ilościowych i jakościowych oraz analizowaniu ich wyników;

§  współtworzenie publikacji i interaktywnych materiałów wspierających interesariuszy ZSK, współtworzenie raportów z przeprowadzonych badań;

§  współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – prezentowanie rezultatów Projektu i rekomendacji na forum krajowym i międzynarodowym, tworzenie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi;

§  udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się, zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji, sektorowych ram kwalifikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Trzem osobom wybranym w procesie rekrutacji zaproponowana zostanie umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny lub umowy/umów na czas określony nie dłużej jednak niż do  końca trwania projektu (czerwiec 2018).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 21 lipca 2016 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Informację wytworzył: Ewa Ziewiec
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 08.07.2016
Data udostępnienia: 08.07.2016

Dodatkowe informacje