OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta

Liczba wakatów 1

 

Wymagania wobec kandydatów:

 

·         stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie: psychologia;

·         doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu psychologii edukacji, zwłaszcza dotyczących wczesnej diagnozy czytania i pisania oraz ich zaburzeń,

·         mile widziane doświadczenie w konstrukcji i adaptacji narzędzi diagnostycznych oceniających umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci w wieku szkolnym,

·         dorobek publikacyjny z w/w zakresu; mile widziane publikacje w czasopismach notowanych na listach MNiSW,

·         doświadczenie w działalności szkoleniowej z zakresu psychologicznych narzędzi diagnostycznych.

1.    Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem zasad moralnych oraz spełniać wyżej opisane wymagania.

2.    Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

a.       listu motywacyjnego;

b.       rozszerzonego CV uwzględniającego informację o dorobku naukowym, badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym;

c.       kopii dyplomów;

d.       oświadczenia o znajomości języka/języków obcych,

e.       opinii o kandydacie samodzielnego pracownika nauki;

f.        planu projektu badawczego, który pracownik naukowy chciałby realizować w IBE;

g.       oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, poprzez zawarcie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

h.       oświadczenia, że IBE będzie podstawowym miejscem pracy (w rozumieniu art. 2 ppkt 33 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym), w przypadku wygrania konkursu.

i.        oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w IBE, pracownik wyrazi zgodę na zaliczenie do liczby osób, którą uwzględni się jako kryterium przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego IBE na dany rok kalendarzowy.

 

 

 

Dodatkowe informacje