Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem i włączeniem kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), Instytut oferuje wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o ZSK. O wsparcie w zakresie przygotowania opisów kwalifikacji rynkowych może się ubiegać podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. 

Instytut Badań Edukacyjnych zapewni:

·         szkolenie dla członków zespołów opisujących kwalifikacje z zakresu korzystania z Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz zasad przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji,

·         bieżące konsultacje merytoryczne dla zespołu opisującego kwalifikacje z zakresu opisywania kwalifikacji rynkowej,

·         doradztwo w zakresie planowania procesu opisania kwalifikacji rynkowej i zgłoszenia jej do ZSK,

·         dostęp do materiałów pomocniczych dotyczących m.in. PRK, procesu włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, opisywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,

·         koordynację pracy zespołów opisujących kwalifikacje,

·         organizację, przygotowanie i prowadzenie spotkań roboczych zespołów opisujących kwalifikacje przez ekspertów IBE (osoby bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i wdrażanie rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych),

·         organizację spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk zainteresowanych daną kwalifikacją,

·         zwrot kosztów przejazdu dla uczestników spotkań roboczych i konsultacyjnych (według określonych warunków),

·         rezerwację i zwrot kosztów noclegu dla uczestników dwudniowych spotkań roboczych (według określonych warunków),

·         dostęp do internetowej platformy współpracy mIBE, ułatwiającej wymianę informacji i dokumentów roboczych między osobami zaangażowanymi w opisywanie kwalifikacji.


IBE nie pokrywa kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w opisywanie i konsultowanie kwalifikacji.

W celu nawiązania współpracy należy przesłać następujące  dokumenty:

·         Zgłoszenie zgodne ze wzorem (załącznik 1)

·         Informacje o kwalifikacji do opisania (załącznik 2)

·         CV członków zespołu opisującego kwalifikacje

·         Informacje o członkach zespołu opisującego kwalifikacje (załącznik 3)

W ramach projektu możliwe jest udzielenie wsparcia pozwalającego na przygotowanie opisu 70 kwalifikacji rynkowych, w 2017 planowane jest wsparcie opisania 30 kwalifikacji. Dlatego – w przypadku większej liczby kwalifikacji zgłaszanych do opisania ze wsparciem – zostaną wybrane kwalifikacje najlepiej odpowiadające wskazanym poniżej kryteriom.

I. Przynależność zgłaszanej kwalifikacji do priorytetowego obszaru – obszarami priorytetowymi są:

1.     ochrona środowiska naturalnego,

2.     problemy osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym, problemy osób z ograniczoną sprawnością,

3.     wyzwania związane ze starzeniem się ludności,

4.     handel, sprzedaż i obsługa klienta,

5.     IT,

6.     finanse i bankowość,

7.     sport i turystyka

8.     budownictwo i gospodarowanie nieruchomościami.


Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych znajduje się w 
załączniku 4.

II. Skład zespołu, który będzie opisywał kwalifikacje przy współpracy IBE:

·         zespół powinien liczyć od 3 do 5 osób i być wskazany przez podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia,

·         w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,

·         w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania,

·         w zespole musi być osoba, która ma praktyczne doświadczenie w zakresie oceniania gotowości osób do podejmowania działań w dziedzinie, której dotyczy kwalifikacja zgłaszana do opisania.


III. Liczba kwalifikacji zgłaszanych do opisania w ramach projektu jest ograniczona. Preferowane będą podmioty zgłaszające kilka kwalifikacji do opisania.

IV. Wskazanie instytucji certyfikującej – preferowane będą podmioty wskazujące instytucje wyrażające gotowość certyfikowania danej kwalifikacji na zasadach określonych w ustawie o ZSK.

Sposób, miejsce i termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . W tytule wiadomości prosimy wpisać "Zgłoszenie kwalifikacji, uzupełnienie - wsparcie opisywania".

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 marca 2017 r.

Załączniki:

·         Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia kwalifikacji do wsparcia w projekcie ZSK

·         Załącznik 2 - Informacje o kwalifikacji zgłaszanej do wsparcia w projekcie ZSK

·         Załącznik 3 - Informacje o członkach zespołu opisującego kwalifikacje

·         Załącznik 4 - Uzasadnienie wyboru obszarów priorytetowych

 

 

Dodatkowe informacje