Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) dotyczącej możliwości wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w krajowym systemie kwalifikacji w oparciu o polskie doświadczenia PPP oraz doświadczenia w wybranych krajach europejskich

Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) dotyczącej możliwości wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w krajowym systemie kwalifikacji w oparciu o polskie doświadczenia PPP oraz doświadczenia w wybranych krajach europejskich.

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy zawierającej następujące elementy:

 • Skróconą analizę dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie PPP w zakresie rekomendacji dla wykorzystania tego systemu w budowanym systemie kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem:
  • genezy i ewolucji PPP w Polsce,
  • wskazania obszarów w budowanym systemie kwalifikacji, w którym można by efektywnie zastosować PPP
  • zidentyfikowanie potencjalnych partnerów mogących aktywnie uczestniczyć w systemie kwalifikacji
  • korzyści płynących z wykorzystania PPP w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budowy krajowego systemu kwalifikacji,
  • zagrożeń związanych z wykorzystaniem PPP w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budowy krajowego systemu kwalifikacji.
 • Analizę doświadczeń międzynarodowych w zakresie PPP w minimum trzech wybranych krajach europejskich zawierającą rekomendacje dla polskiego systemu kwalifikacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia sieci instytucji szkolących i walidujących.
  • Kryterium doboru krajów będzie możliwość transferu rozwiązań stosowanych w wybranych krajach do rekomendacji dla systemu kwalifikacji w Polsce.
  • Wszystkie kraje wybrane do analizy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego ekspertyzę.
 • Rekomendacje dla systemu kwalifikacji w Polsce w zakresie wykorzystania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Przygotowanie, krótkiej (15 - 20 slajdów) prezentacji multimedialnej w formacie *.ppt prezentującej kluczowe wyniki ekspertyzy uwzględniające wszystkie jej elementy składowe.


2. Termin realizacji zamówienia do 28 luty 2014

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania, wdrażania i rozwijania modelu PPP w Polsce, potwierdzone:

 • udziałem w pracach nad rozwijaniem i/lub wdrażaniem modelu PPP w Polsce
 • co najmniej 3 publikacjami dotyczącymi rozwijania i/lub wdrażania PPP w Polsce


4. Wymagane dokumenty:

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać Curriculum Vitae eksperta, informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 3, listę publikacji oraz oferowaną cenę brutto usługi.


5. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane z uwzględnieniem dwóch głównych kryteriów:

 • Cena (40%)
 • Doświadczenie Wykonawcy (30%)
 • Plan ekspertyzy uwzględniający wybór trzech krajów wraz z uzasadnieniem wyboru oraz listę źródeł (30%)


6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:

 • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych
 • lub przesłać pocztą tradycyjna na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
 • lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Oferty należy składać w terminie do 9 grudnia 2013 r.

 
 
Informację wytworzył: Krystyna Jezuita
Informację udostępnił: Andrzej Walczak
Data wytworzenia: 28.11.2013
Data udostępnienia: 28.11.2013
 

Dodatkowe informacje