NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH

NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje ekspertów do współpracy w zakresie:

Wypracowania koncepcji badania potrzeb i postaw dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wobec edukacji seksualnej

Kryteria doboru osób do zespołu:

I. Psychologowie-seksuolodzy

1.    wykształcenie psychologiczne:

  • dyplom ukończenia studiów psychologicznych z tytułem magistra psychologii,

2.    wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu seksualności człowieka potwierdzony:

  • uzyskaniem stopnia doktora (rozprawa doktorska dotycząca seksuologii) lub uczestnictwo w studiach doktoranckich (projekt rozprawy doktorskiej dotyczący seksuologii)
  • uzyskaniem certyfikatu seksuologa klinicznego lub rozpoczęcie procedury prowadzącej do uzyskania tytułu seksuologa klinicznego (albo równoważnej kwalifikacji),
  • czynne uczestnictwo w konferencjach dotyczących tematyki seksuologicznej,
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w obszarze seksuologii potwierdzone  publikacjami z tej dziedziny,

3.    doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej.

II. Specjaliści w zakresie badań nad seksualnością dzieci i młodzieży:

1.    wykształcenie z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, psychologii rozwojowej lub biologii,

  • dyplom uzyskania doktoratu,

2.    wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia badań w zakresie seksualności dzieci i młodzieży potwierdzony wykazem publikacji w tej dziedzinie,
3.     czynne uczestnictwo w konferencjach dotyczących tematyki seksuologicznej.

 
Zasady prowadzenia naboru
1.    Ogłoszenie o naborze na Ekspertów umieszczane jest  na stronie internetowej www.ibe.edu.pl
2.    Konkurs trwa od dnia 29.01.2014 r. do dnia 11.02.2014 r.,
3.    Zgłoszenie Kandydata na Eksperta, czyli list motywacyjny oraz życiorys (zawierający informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i badawczym oraz listę publikacji), należy złożyć w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych lub przesłać na adres:
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.    Wnioski złożone po terminie lub niepełne (niespełniające wymagań opisanych w pkt. 3), traktuje się jako niezłożone.
5.    Wnioski złożone przez Kandydatów wraz z dołączonymi kopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi. Wnioski wraz z załączonymi dokumentami złożone przez Kandydatów
na Ekspertów, którzy nie zostaną wpisani na listę Ekspertów, są niszczone po dokonaniu oceny.
6.    Oceny Kandydatów i wyboru Ekspertów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą wybrani pracownicy Instytutu.
7.    Komisja Kwalifikacyjna zbiera się w terminie do dwóch tygodni od terminu określonego w ogłoszeniu jako dzień zakończenia naboru.
8.    Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji Kandydata na Eksperta poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
9.    IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 
Informację wytworzył: Beata Balińska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
 
Data wytworzenia: 28.02.2014
Data udostępnienia: 29.02.2014
 
 

Dodatkowe informacje