Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) na potrzeby projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie"

Zamówienie na wykonanie ekspertyzy (dzieła) na potrzeby projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie"


Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 30.000 Euro

W ramach kontynuacji prac nad modernizacją krajowego systemu kwalifikacji do końca czerwca 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie realizował następujące projekty systemowe: „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie", „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania", „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie organizacyjno – instytucjonalnym".

W projektowanych rozwiązaniach przygotowujemy założenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jednym z kluczowych integrujących elementów modernizowanego obecnie systemu kwalifikacji w Polsce będzie Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (więcej informacji w dokumencie „Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji”; www.kwalifikacje.org.pl).

ZRK zawierał będzie informacje na temat możliwych do uzyskania w Polsce kwalifikacji, które spełniają określone przez państwo kryteria jakościowe; będzie pełnił funkcję ewidencji kwalifikacji zarejestrowanych, które uprzednio zostały ustanowione przez upoważniony ustawą podmiot. Przyjmuje się, że w zasadzie podmiotem tym będzie minister właściwy dla kwalifikacji, zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej.

Zakłada się wstępnie, że do ZRK wpisywane będą z mocy prawa wszystkie kwalifikacje nadawane na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz w szkolnictwie wyższym, a także kwalifikacje opisane i nadawane na podstawie innych ustaw.

Przyjmuje się natomiast, że tryb ustanawiania kwalifikacji “rynkowych” (czyli pozostałe kwalifikacje nie mieszczące się w kryteriach podanych w zdaniu poprzedzającym) odbywać się będzie na dwa sposoby:

a) Zainteresowana instytucja/organizacja opracowuje projekt kwalifikacji zgodnie z określonymi wymaganiami i występuje do upoważnionego ustawą podmiotu (z reguły właściwego ministra) z wnioskiem o jej ustanowienie i wprowadzenie do rejestru. Podmiot prowadzący ZRK po otrzymaniu informacji o ustanowieniu kwalifikacji, umieszcza (ewidencjonuje) kwalifikację w rejestrze;

lub:

b) Zainteresowana instytucja lub organizacja zgłasza jedynie uzasadnioną potrzebę opracowania nowej kwalifikacji (w tym na przykład jej wstępny projekt). Wówczas upoważniony podmiot (np. minister właściwy dla danej kwalifikacji lub ewentualnie upoważniony przez niego podmiot), oceniałby celowość jej ustanowienia oraz opracowywałby kwalifikację, aby spełniała ona wymagania określone prawem.

Przedmiotem zamawianej ekspertyzy jest ocena ewentualnych praw majatkowych i niemajątkowych podmiotu, który zgodnie z przyjętymi założeniami (patrz Załącznik nr 1 - Założenia do ekspertyzy prawnej dotyczącej „własności kwalifikacji”) wystąpiłby z wnioskiem do upoważnionego podmiotu o ustanowienie opracowanej kwalifikacji zarejestrowanej. Sam opis i wymagania dotyczące opracowania wniosku o ustanowienie danej kwalifikacji, jak również sposób przekazywania informacji o kwalifikacji do ZRK po jej formalnym ustanowieniu będzie określony normatywnie (ustawą lub rozporządzeniem), za pomocą specjalnego wzorca. Szczegółowy opis zagadnienia oraz pytania, na które odpowiedzi oczekujemy w zamawianej ekspertyzie zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 - Założenia do ekspertyzy prawnej dotyczącej „własności kwalifikacji” do specyfikacji zamówienia. Załacznik ten stanowi integralną część ogłoszenia.

Na potrzeby wykonania ekspertyzy opisanej wyżej wykonawca zobowiązuje się ponadto w ramach ustalonego za wykonanie przedmiotowej ekspertyzy wynagrodzenia, do:

 • udziału (jeśli zaistnieje potrzeba) w co najmniej 2 seminariach/konferencjach (wystąpienia 60 minutowe) wskazanych przez zamawiającego w terminie późniejszym, organizowanych na terenie Warszawy i zaprezentowania wyników przygotowanej ekspertyzy;
 • przygotowania prezentacji multimedialnej w formacie *.ppt (15-25 slajdów) prezentującej kluczowe wyniki ekspertyzy, uwzględniającej istotne jej elementy składowe.


1. Termin realizacji zamówienia:

4 tygodnie od podpisania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu mogą zgłosić się:

 • adwokat lub radca prawny,
 • kancelaria prawna zatrudniająca lub współpracująca z adwokatami, radcami prawnymi lub ekspertami posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 • zespół ekspertów/ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych
 • instytucja, która wskaże eksperta lub ekspertów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Osoby lub podmioty (określone powyżej) wskażą osobę (lub osoby), która sporządzi ekspertyzę. Wskazana osoba będzie adwokatem, radcą prawnym lub będzie posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych z udokumentowanym doświadczeniem w sporządzeniu co najmniej 5 opinii prawnych w zakresie ochrony prawa autorskiego, (osoba/osoby, które zostaną wskazane do przygotowania ekspertyzy powinny posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie ochrony praw autorskich gwarantujące należyte wykonanie ekspertyzy). Wyłącznie osoba lub osoby wskazane w ofercie są uprawnione do sporządzenia ekspertyzy. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby lub osób wskazanych jedynie w uzasadnionych przypadkach za swoją zgodą. Nowa osoba lub osoby wskazane jako sporządzający ekspertyzę muszą legitymować się co najmniej porównywalnym doświadczeniem co osoba lub osoby zastępowane.

Przez opinię prawną rozumieć należy pisemną wypowiedź zawierającą:
informację o obowiązujących w danym stanie faktycznym przepisach prawnych, własną interpretację tych przepisów, a także w zależności od wyniku danych uregulowań prawnych wypowiedź, jakie zachowanie w danej sytuacji będzie dla klienta najkorzystniejsze.

3. Wymagane dokumenty:

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać informacje pozwalające na weryfikację warunku zdefiniowanego w punkcie 2 oraz oferowaną cenę brutto usługi, w szczególności Wykonawca powinien przedstawić w ofercie wykaz zrealizowanych opinii prawnych, zawierających co najmniej zwięzły opis ich przedmiotu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wykazanych opinii prawnych pozwalających na weryfikację spełniania warunków udziału.

4. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane z uwzględnieniem dwóch kryteriów:

 • cena (40%),
 • przygotowanie merytoryczne Wykonawcy (60%).

Za przygotowanie merytoryczne Wykonawcy, uznaje się ocenę indywidualną przeprowadzoną na podstawie przesłanego wykazu zrealizowanych opinii prawnych w zakresie ochrony prawa autorskiego, zawierających co najmniej zwięzły opis ich przedmiotu.
Za każdą dodatkową opinię prawną powyżej wskazanego minimum przyznawane będzie 5 pkt, maksymalnie 60 pkt.

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:

 • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
 • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
 • lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy doręczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2014 r. do godz. 15.00. (Uwaga: Oferty powinny być doręczone do Zamawiającego do tego dnia i tej godziny).

Ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego.

 

Informację wytworzył: Bogdan Modrzyński
Informację udostępnił: Andrzej Walczak
Data wytworzenia: 17.06.2014
Data udostępnienia: 17.06.2014
 
 

Dodatkowe informacje