Ekspert/Ekspertka - z możliwością objęcia stanowiska Lider/Liderka Projektu (IBE/ZBiAE/619/Ekspert/1506/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 420 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z dynamicznym rozwojem Instytutu i przygotowaniem nowego projektu "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży" poszukujemy do Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych osoby na stanowisko:

 

Ekspert/Ekspertka 

– z możliwością objęcia stanowiska Lidera/Liderki Projektu

 

  miejsce pracy:

 siedziba Instytutu i miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę 

Nr ref.: IBE/ZBiAE/619/Ekspert/1506/BIP 

 

Wybrana osoba będzie aktywnie uczestniczyć w opracowaniu Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w przygotowaniu jego realizacji. Po zatwierdzeniu Wniosku i weryfikacji umiejętności na stanowisku Eksperta/Ekspertki, kandydat/kandydatka otrzyma możliwość pracy na stanowisku Lidera/Liderki Projektu. 

Informacje o projekcie 

Nazwa projektu: „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” 

Projekt będzie finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) i będzie realizowany w latach 2023 – 2028. 

Celem projektu jest: 

 • wypracowanie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych wspierających dostępność edukacji dla dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie kompetencji kadr systemu oświaty w obszarze pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. 

Cel ten będzie realizowany przez działania zgrupowane w 4 obszarach: 

 • przygotowanie systemowych rozwiązań na rzecz zwiększania dostępności edukacji - m.in. wdrożenie rozwiązań w zakresie monitorowania jakości kształcenia wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych;
 • przygotowanie psychologicznych oraz pedagogicznych narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalnej uczniów - prace w tym obszarze będą obejmowały m.in. opracowanie narzędzi dla uczniów o ponadprzeciętnym potencjale intelektualnym, do pomiaru dobrostanu uczniów oraz do monitorowania rozwoju dzieci;
 • przygotowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z grupą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;
 • przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla kadr systemu oświaty, których celem będzie wdrożenie rozwiązań metodycznych wypracowanych w projekcie. 

Główny zakres obowiązków: 

 • kierowanie pracami mającymi na celu opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu niekonkurencyjnego „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” (fiszka projektu została już zaakceptowana przez Komitet Monitorujący FERS) oraz przygotowanie jego realizacji;
 • współudział w pracach związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ww. projektu oraz przygotowaniem jego realizacji;
 • nadzorowanie realizacji celów i zadań w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ww. projektu oraz rozpoczęcia jego realizacji;
 • rozdzielanie zadań do wykonania pomiędzy członkami zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za opracowanie wniosku o dofinansowanie ww. projektu oraz przygotowanie jego realizacji;
 • bieżąca współpraca z kierownikami/kierowniczkami zespołów IBE, w tym w szczególności Kierowniczkami Zespołu Badań i Analiz Edukacyjnych oraz Zespołu Zarządzania Projektami IBE i ich Zastępczyniami;
 • bieżąca współpraca z liderami/liderkami projektów w zakresie edukacji włączającej realizowanych w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych;
 • reprezentowanie IBE w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Funduszy i Programów Regionalnych w kwestiach dotyczących ww. projektu. 

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek: 

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych lub humanistycznych, mile widziany stopień doktora ww. zakresach;
 • wiedza z co najmniej jednego z wymienionych obszarów:  
 1. edukacja włączająca,
 2. psychologia edukacyjna,
 3. pedagogika specjalna,
 4. diagnoza psychologiczna i psychometria,
 5. specjalne potrzeby edukacyjne 

        udokumentowana na przykład publikacjami naukowymi, raportami, ekspertyzami, udziałem w projekcie lub pracą zawodową; 

 • wiedza ekspercka w zakresie zarządzania projektami udokumentowana na przykład udziałem w projekcie lub pracą zawodową;
 • umiejętność przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów potwierdzona doświadczeniem zawodowym w tym zakresie;
 • wysoko rozwinięte umiejętności w obszarze prowadzenia projektów, w tym nastawienie na realizację celów oraz umiejętność priorytetyzowania zadań i przewidywania długofalowych konsekwencji podjętych decyzji, doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność organizowania pracy innych, w tym egzekwowania realizacji ustalonych celów, umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • biegłość w zarządzaniu harmonogramem i budżetem projektu, w tym raportowaniu i zestawianiu danych o stanie realizacji projektu, wprowadzaniu działań korygujących w przypadkach odchyleń czasowych lub budżetowych;
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy zespołu (wyznaczanie celów, priorytetyzacja zadań, planowanie);
 • umiejętności decyzyjne (umiejętność przewidywania i definiowania trudności, umiejętność elastycznego i adekwatnego reagowania i rozwiązywania problemów);
 • umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność współpracy z pracownikami na różnych szczeblach w organizacji, umiejętność budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami różnego typu podmiotów;
 • umiejętności komunikacyjne (jasne komunikowanie oczekiwań, informacja zwrotna, otwarta komunikacja).

Oferujemy:  

 • ambitną pracę w innowacyjnych projektach mających wpływ na system edukacji w Polsce;
 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację;
 • parking pracowniczy;
 • pakiet benefitów, tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, karta Medicover Sport;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach. 

Warunki zatrudnienia:  

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu;
 • podstawowy system czasu pracy;
 • miejsce pracy: siedziba Instytutu i miejsce wskazane przez kandydata/kandydatkę (tzn. praca częściowo w biurze, częściowo zdalnie);
 • wynagrodzenie zasadnicze: 11 000.00 zł brutto z możliwością znaczacego wzrostu na stanowisku Lidera/Liderki Projektu „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”;
 • pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony w ramach ww. projektuw latach 2023 – 2028. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 29.06.2023 drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.: IBE/ZBiAE/619/Ekspert/1506/BIP

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu. 

Komisja rekrutacyjna będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym. Po etapie analizy nadesłanych aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Osoby zaproszone do procesu rekrutacji otrzymają zadanie rekrutacyjne, tj.: przygotowanie na podstawie udostępnionej dokumentacji - ramowej strategii realizacji zadań w ww. projekcie. Zadanie rekrutacyjne powinno być przygotowane z uwzględnieniem zasad zarządzania projektami. Objętość dokumentu – do 5 stron A4. Zainteresowani kandydaci/kandydatki przedstawią swoje propozycje w czasie bezpośrednich rozmów w siedzibie IBE.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń: 

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (IBE) jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu na rzecz IBE usługę dostawy poczty elektronicznej. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo poniższe prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj. z związku z korzystaniem z usługi Google Workspace, z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO). 

Dodatkowe informacje