Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych

 

 

 


Wykonawcy

  
 

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przepisu art. 94 ust. 3 ustawy PZP

 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z przepisem art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 18.02.2019  

 

Data udostępnienia: 18.02.2019 

 

 


Wykonawcy

  
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 09.11.2018  

 

Data udostępnienia: 09.11.2018 

 

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3).  
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 17.09.2018
Data udostępnienia: 17.09.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Organizacja seminariów, debat plenarnych, szkoleń, warsztatów i spotkań roboczych

 

   Znak sprawy: IBE/28/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-08-14
Data udostępnienia:2018-08-14

Dodatkowe informacje