Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – „Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingowej w Polsce

Modyfikacja terminów

Zamawiający  zdecydował o wydłużeniu możliwości wysyłania zgłoszeń do wstępnych konsultacji rynkowych dla sektora komunikacji marketingowej.

Nowy termin na zgłoszenia do udziału  to 31.01.2022. Spotkania będą mogły odbywać się do 04.02.2022.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2022-01-24

Data udostępnienia: 2022-01-24

 


 

Modyfikacja załączników

 

Ze względu na drobne błędy w załączonym wniosku, Zamawiający  publikuje skorygowaną jego wersję (patrz zał 3).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2022-01-21

Data udostępnienia: 2022-01-21

 

 


 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych-

„Opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingowej w Polsce ” 

 

I Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/
zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora komunikacji marketingowej w Polsce. Projekt ramy ma być narzędziem służącym porównywaniu kwalifikacji w sektorze żywności, jak również ma stanowić rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Do tej pory opracowano 16 projektów sektorowych ram: bankowość, IT, sport, telekomunikacja, turystyka, budownictwo, usługi rozwojowe, przemysł mody, handel, zdrowie publiczne, przemysł chemiczny, motoryzacja, rolnictwo, energetyka, górnictwo i nieruchomości. Obecnie opracowywane są dwa kolejne projekty sektorowych ram dla sektora odzysku materiałowego surowców i dla sektora gospodarki wodno – ściekowej i rekultywacji. Opracowanie obu ram zostanie zakończone w 2022 roku. Rezultaty tego przedsięwzięcia, podobnie jak poprzednio opracowanych sektorowych ram kwalifikacji, zostaną wykorzystane w pracach nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wstępna wersja założeń do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla opracowania sektorowej ramy kwalifikacji dla komunikacji marketingowej w Polsce.

 

II Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału

1.Uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dotyczącą tworzenia lub wykorzystania sektorowych ram kwalifikacji.

2.Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

 

III Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących:

1.adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;         

2.zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3.kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4.wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.harmonogramu prac.

 

IV Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

1. Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2. Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.
3. Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4. Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia  28 stycznia 2022 r.

5. Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

7. Konsultacje prowadzone w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.

8. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9. Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10. Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11. Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych

1. Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

VI Informacje dodatkowe

 1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:

a. Dawid Dymkowski, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b. Mateusz Przywara, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

c. Monika Drzymulska-Derda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 2. Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.

3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5. Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2022-01-13

Data udostępnienia: 2022-01-13

 

Dodatkowe informacje