Opracowanie 314 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.  (patrz załącznik nr 04). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-04-21
Data udostępnienia: 2022-04-21

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas  otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-04-08
Data udostępnienia: 2022-04-08

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, kwotę 465 505,00  złotych brutto.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim kwotę 1482,50 zł brutto.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-04-08
Data udostępnienia: 2022-04-08

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Opracowanie 314 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego 

 Znak sprawy: IBE/15/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-03-25
Data udostępnienia: 2022-03-25

Dodatkowe informacje