Kontrola realizacji terenowej głównego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-05-26
Data udostępnienia: 2022-05-26

 


 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-05-17
Data udostępnienia: 2022-05-17

 

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 200 103,24  złotych brutto.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-05-17
Data udostępnienia: 2022-05-17

 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje modyfikację SWZ (patrz załącznik nr 03) konsekwentnie uległo zmianie oświadczenie o brakku podstaw do wykluczenia zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ (patrz załącznik nr 04).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-05-09
Data udostępnienia: 2022-05-09

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Kontrolę realizacji terenowej głównego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

Znak sprawy: IBE/17/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2022-05-05
Data udostępnienia: 2022-05-05

Dodatkowe informacje