Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników aplikacji z zakresu automatycznego wspomagania działów i przedsiębiorstw z obszaru HR"

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2022-06-03
Data udostępnienia: 2022-06-03
 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 

Informację wytworzył: Maja Ambrożuk

Informację udostępnił: Maja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-05-23
Data udostępnienia: 2022-05-23
 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 59 236,80  złotych brutto.
 
 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Data wytworzenia: 2022-05-23
Data udostępnienia: 2022-05-23
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Realizacja badania jakościowego „Badanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników aplikacji z zakresu automatycznego wspomagania działów i przedsiębiorstw z obszaru HR"

Znak sprawy: IBE/14/2022

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2022-05-12
Data udostępnienia: 2022-05-12

Dodatkowe informacje