Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych w sprawie zapewnienia usługi Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i usług Ekspertów dla aktualizacji projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)

Zapewnienie usługi Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i usług Ekspertów

dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-Bud)

 

I Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/
zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i wybór Ekspertów do współpracy przy opracowaniu aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.

Celem zamówienia jest wybór Ekspertów i wybór Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych reprezentujących branżę budowlaną, którzy we współpracy z Zamawiającym opracują aktualizację sektorowej ramy kwalifikacji tak aby dostosować jej zapisy do aktualnych zmian w tym obszarze gospodarczym oraz do aktualnych wymagań i trendów edukacyjnych w budownictwie.

Do tej pory opracowano 21 projektów sektorowych ram: bankowość, IT, sport, telekomunikacja, turystyka, budownictwo, usługi rozwojowe, przemysł mody, handel, zdrowie publiczne, przemysł chemiczny, motoryzacja, rolnictwo, energetyka, górnictwo, nieruchomości, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, komunikacja marketingowa, przetwórstwo żywności i cyberbezpieczeństwo. Rezultaty tego przedsięwzięcia, podobnie jak poprzednio opracowanych sektorowych ram kwalifikacji (SRK), zostaną wykorzystane w pracach nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wstępna wersja założeń do Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zapewnienia usług Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i usług eksperckich dla aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie (SRK-BUD).

 

II Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału

1.Uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych (dalej „Uczestnik”) może być podmiot lub osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. praktyczną wiedzę na temat sektora budowlanego, praktycznych kompetencji wykorzystywanych przez pracowników oraz najważniejszych kwalifikacji nadawanych w branży budowlanej.  

2.Wszystkie podmioty/osoby posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

 

III Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących:

1.adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia (założenia merytoryczne dla opracowania aktualizacji SRK-BUD, wybrane obszary, definicja sektora) ;

2.zakresu zadań podmiotów realizujących zamówienie (eksperci, kierownik zespołu ekspertów);

3.zakresu wymagań i kryteriów wyboru dla Ekspertów Merytorycznych/Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych realizującego zamówienie (obszary zawodowe, specjalizacje,wykształcenie, doświadczenie zawodowe);

4.wielkości i struktury zespołu ekspertów realizującego zamówienie (skład zespołu ekspertów)

5.zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

IV Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

1. Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2. Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.

3.Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 15 lutego 2024 r.

5.Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

7.Konsultacje prowadzone w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.

8.Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11. Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych

1. Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

VI Informacje dodatkowe

1.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:

 a.Edyta Cieszkowska, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b.Mateusz Przywara, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.

3.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępniłZbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2024-01-17
Data udostępnienia: 2024-01-17

Aktualizacja ogłoszenia

1. Zamawiający dokonał wydłużenia terminów przeprowadzenia konsultacji. Przesunięto zarówno termin zgłaszania zainteresownaia (z 2 na 9 lutego) jak i termin prowadzenia samych konsultacji (z 9 na 15 lutego).

2. W konsekwencji dokonano również aktualizacji wniosku o uczestnictwo w konsultacjach. patrz załącznik nr 3

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępniłZbigniew Obłoza 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2024-02-06
Data udostępnienia: 2024-02-06

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopuszczenie do konsultacji_aktualizacja SRK -BUD.docx)Wniosek o dopuszczenie do konsultacji_aktualizacja SRK -BUD.docx[Wniosek o dopuszczenie do konsultacji_aktualizacja SRK -BUD]10 Kb
Pobierz plik (Wstępne założenia OPZ - aktualizacja SRK-Bud.docx)Wstępne założenia OPZ - aktualizacja SRK-Bud.docx[Wstępne założenia OPZ - aktualizacja SRK-Bud]57 Kb
Pobierz plik (Wniosek o dopuszczenie do konsultacji_aktualizacja SRK -BUD_2.docx)Wniosek o dopuszczenie do konsultacji_aktualizacja SRK -BUD_2[2024-02-06]11 Kb

Dodatkowe informacje