Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych w sprawie zapewnienia usługi przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych wstępnych profili absolwentów oraz rekomendacji do zmiany podstawy programowej

I Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/
zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych wstępnych profili absolwentów oraz rekomendacji do zmiany podstawy programowej.

 

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych wstępnych profili kompetencyjnych absolwentów przedszkola (1) oraz szkoły podstawowej (2) wypracowanych z uwzględnieniem założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym w związku z realizacją projektu: Kształtowanie kompetencji - od profilu do praktyki - opracowanie „profilu absolwenta” z uwzględnieniem założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym. ETAP 1. Przedszkola i szkoły podstawowe.

Głównym celem projektu jest opracowanie „profilu absolwenta” z uwzględnieniem typów szkół ponadpodstawowych oraz założeń/koncepcji koniecznych zmian w kształceniu ogólnym. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Opracowanie diagnozy stanu obecnego oraz potrzeb w odniesieniu do tego, w jaki sposób zapisy podstawy programowej kształtują, a w jaki powinny kształtować kompetencje wybranych grup absolwentów.

  2. Opracowanie skonsultowanych społecznie profili kompetencyjnych dla wybranych grup absolwentów jako punktów odniesienia do wprowadzenia  całościowych  zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego i wdrożenia ich dla tych grup. Profile kompetencyjne powinny być punktem odniesienia do wprowadzenia zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego:

    1. wychowania przedszkolnego, 

    2. klasy I, klasy IV i klasy VII SP 

planowanych do wdrożenia w roku szkolnym 2026/2027 (pierwszy egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2027/2028)

  1. Opracowanie założeń, wytycznych i rekomendacji do przygotowania systemowej zmiany podstaw programowych w polskich placówkach edukacyjnych (przedszkolach i szkołach), zrealizowanej w kolejnych etapach przez wskazane do tego podmioty.

 

II Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału

1.Uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych (dalej „Uczestnik”) może być podmiot lub osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. praktyczną wiedzę na temat prowadzenia konsultacji społecznych w tematach związanych z edukacją i/lub polityką publiczną.  

2.Wszystkie podmioty/osoby posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

 

III Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących:

1.adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;

2.zakresu działań podmiotu realizujących zamówienie;

3.kompetencji podmiotu realizaującego zamówienie;

4.wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.harmonogramu prac.

IV Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

1. Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2. Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.

3.Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 17 maja 2024 r.

5.Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

7.Konsultacje prowadzone w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.

8.Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11. Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych

1. Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 16 maja 2024 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

VI Informacje dodatkowe

1.Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:

a.Elżbieta Strzemieczna, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b.Monika Drzymulska-Derda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.

3.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 

5.Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób, których dane są przetwarzane w związku z ogłoszeniem o wstępnych konsultacji rynkowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1 z późn. zm.) dalej: RODO)
Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101,
poprzez adres poczty elektronicznej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres
siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby
Administratora.
Cel i podstawa przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu związanym z prowadzeniem wstępnych
konsultacji rynkowych, w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na wybór Kierownika Zespołu Ekspertów Merytorycznych i wybór
Ekspertów do współpracy przy opracowaniu aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze energetyki,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w związku z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Rodzaj i kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
Administrator przetwarza dane osoby wnioskującej, dane osób wskazanych do kontaktu oraz osób
uczestniczących w spotkaniu w ramach wstępnych konsultacji rynkowych. Administrator przetwarza dane
osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa instytucji) oraz danych kontaktowych
(adres, numer telefonu, adres e-mail).
Źródło pozyskania danych
Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą oraz od
instytucji, która zgłosiła swój udział w wstępnych konsultacjach rynkowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wstępnych konsultacjach
rynkowych.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty i osoby świadczące
usługi niezbędne do realizacji zadań przez IBE, w tym np. organizację poczty elektronicznej, usługi
informatyczne.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, przez czas trwania wstępnych konsultacji
rynkowych, a następnie przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w IBE.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub
inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu
na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie
będą poddawane profilowaniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza
EOG.
Instytucja, która zgłosiła swój udział w wstępnych konsultacjach rynkowych zobowiązana jest do
wypełnienia w imieniu IBE obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe zostaną przekazane IBE w celach określonych w niniejszej
klauzuli.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępniłZbigniew Obłoza 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2024-04-29
Data udostępnienia: 2024-04-29

2024-04-29

Dodatkowe informacje