Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, produkcję i emisję materiałów promocyjno-informacyjnych w TV – III ogłoszenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, produkcję i emisję materiałów promocyjno-informacyjnych w TV

– III ogłoszenie

 

Szanowni Państwo!

Instytut Badań Edukacyjnych zamierza udzielić zamówienia nadawcy TV zdolnego do wyprodukowania i emisji cyklu minimum 20 audycji informujących o Polskiej Ramie Kwalifikacji oraz założeniach nowego, spójnego systemu kwalifikacji w Polsce, które zostałyby wyemitowane najpóźniej do 15 czerwca 2014 r.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje m.in. projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Jednym z wyodrębnionych zadań projektu jest promocja i upowszechnianie idei ram kwalifikacji i uczenia się przez całe życie.

 

W efekcie projektu został wypracowany końcowy projekt Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz projekt rejestru krajowego systemu kwalifikacji. Powstał też projekt raportu referencyjnego, w którym opisany został sposób, w jaki PRK odnosi się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.  W ramach projektu realizowane są także badania naukowe, których wyniki mają dostarczyć niezbędnej wiedzy do zaprojektowania spójnego systemu kwalifikacji w Polsce.

Więcej informacji dotyczących kontekstu budowania Polskiej Ramy Kwalifikacji i postępu prac nad ich wdrażaniem można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.kwalifikacje.edu.pl.

Chcielibyśmy, żeby powstał cykl audycji, które w atrakcyjny, przyjemny i klarowny sposób tłumaczyłyby nowy system kwalifikacji, wykorzystując wiedzę ekspertów, efekty projektu, animacje, a mających urozmaiconą formę (wywiady z ekspertami, minireportaże, fragmenty filmów i animacji itp.), wspólny tytuł, jednego gospodarza w postaci kompetentnego dziennikarza. Scenariusz każdej audycji powstawałby w porozumieniu z zespołem realizującym projekt. Audycje stanowiłyby jedną, spójną całość. Cały cykl ma liczyć minimum 200 minut, ale poszczególne audycje mogłyby mieć różny czas trwania, uzasadniony scenariuszem i tematyką, np. 10 audycji po 3 minuty, 10 7-minutowych i 10 – 10-minutowych.

Produkcja cyklu audycji zostałaby sfinansowana ze środków projektu z dbałością o jakość przekazu. Audycje powinny mieć wizualizację zgodną z wizualizacją projektu i zasadami dotyczącymi projektów unijnych.

Przewidywany przez nas zakres czynności, za które odpowiedzialna byłaby rozgłośnia telewizyjna, obejmowałby następujące działania:

– zaprojektowanie cyklu audycji jako spójnej całości ze wspólnym tytułem i wizualizacją, która musi być zgodna z wizualizacją projektu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla tytułu i wizualizacji;

- zaproponowanie prowadzącego i uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zatrudnienie tej osoby;

- opracowanie scenariuszy minimum 20 poszczególnych audycji cyklu;

- wyprodukowanie 20 audycji w formie filmów jakości Full HD. Każdy z odcinków musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

-  wyemitowanie całości cyklu, czyli minimum 20 odcinków w dni powszednie poza blokiem reklamowym w najlepszym możliwym czasie, przed 22.00. Zagwarantowanie minimalnego dotarcia.

Przewidywany harmonogram działań zakłada 2 miesiące od momentu podpisania umowy na przygotowanie i ustalenie co najmniej połowy scenariuszy oraz 2 tygodnie na produkcję każdego odcinka, przy czym każda z audycji powinna być gotowa do emisji, po akceptacji Zamawiającego, na 2 tygodnie przed datą jej emisji.

Z uwagi na fakt, że byłyby to audycje, nie reklamy, ich emisja nie może mieć miejsca w ramach bloku reklamowego i autopromocyjnego oraz ogłoszeń nadawcy. Zakładamy, że data emisji będzie uzgodniona z Zamawiającym, a pierwszy odcinek zostanie wyemitowany nie później niż w lutym 2014. Wykluczamy emisję w sąsiedztwie reklam czy audycji mogących poprzez to zestawienie sugerować, że celem projektu i wprowadzanie systemu kwalifikacji jest reklamowanie szkoleń czy kursów konkretnych firm.

Oczekujemy, że nadawca realizujący cykl audycji zaproponuje również działania  promujące na swojej stronie internetowej, na swoim profilu na Facebooku oraz/lub kanale You Tube, a także w tygodniowym układzie  ramowym programu umieszczanym w prasie oraz na stronach www telewizji i poprzez zapowiedzi programowe. Wskazane byłoby przynajmniej 5 działań promujących całość cyklu audycji i przynajmniej dwa działania do każdej audycji (np. umieszczenie w ramówce, na stronie internetowej, zapowiedź programowa).

Istotnym elementem współpracy byłoby przekazanie Instytutowi audycji w formie plików  źródłowych celem umieszczenia ich w portalach społecznościowych i stronach internetowych zamawiającego. W ramach przyszłej umowy Nadawca zobowiązałby się min. do przekazania nieodpłatnej licencji na wykorzystania wyprodukowanych materiałów w celach promocyjno-informacyjnych  w związku z wdrażaniem Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Instytutu Badań Edukacyjnych pisemnej oferty wstępnej zawierającej co najmniej:

1.    Wstępną ogólną koncepcję cyklu audycji, jak również opis poszczególnych podcyklów – jeżeli są przewidywane

2.    Wstępny harmonogram emisji

3.    Wstępny kosztorys realizacji, emisji cyklu, przeniesienia praw autorskich, działań promocyjnych etc. – w tym warunków płatności

4.    Wstępną propozycję prowadzącego audycje dziennikarza wraz z opisem jego doświadczenia (audycje publicystyczne, edukacyjne, dotyczące rynku pracy, przynajmniej 2 cykle w ciągu ostatnich 3 lat),

5.    Nazwisko osoby, która byłaby odpowiedzialna za nadzór nad produkcją audycji wraz z informacją na temat doświadczenia tej osoby w zakresie nadzoru nad cyklami audycji o charakterze edukacyjnym lub naukowym (przynajmniej 10 różnych filmów lub cykli w ciągu ostatnich 5 lat).

 

Oferty wstępne mogą składać jedynie nadawcy posiadający co najmniej 10% rynku telewizyjnego w Polsce, wg. danych publikowanych przez Departament Monitoringu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wstępnej będą brane pod uwagę, poza ceną, następujące elementy:

- koncepcja cyklu wskazana na konkretnym przykładzie lub format audycji,

-  różnorodność zaproponowanych form przekazu,

- koncepcja dotarcia z przekazem do rozmaitych grup osób zainteresowanych zdobywaniem kwalifikacji lub kształceniem w celu uzyskania kwalifikacji,

- koncepcja podziału 200 minut cyklu na poszczególne odcinki wraz z uzasadnieniem dotyczącym dotarcia do tego samego widza,

- doświadczenie osoby proponowanej jako prowadzący audycje,

- doświadczenie osoby proponowanej jako odpowiedzialna za nadzór nad produkcją,

- wspierające działania reklamowe.

Z nadawcą (nadawcami), który złoży akceptowalną merytorycznie i finansową wstępną ofertę, Instytut podejmie dalsze negocjacje, mające na celu uzgodnienie szczegółowych warunków współpracy i zawarcie wiążącej umowy.

Instytut zastrzega sobie obowiązek nadawcy do udzielenia bezpłatnej licencji na wykorzystywanie cyklu, pojedynczych audycji lub ich fragmentów na własne potrzeby promocyjne do końca  realizacji projektu ( w tym na stronie, portalu, You tubie, Facebooku, konferencjach).

Instytut zastrzega sobie prawo do zakończenia bieżącej procedury bez wyboru najkorzystniejszej oferty, lub do zmiany warunków przedmiotowego zapytania ofertowego.    

Oferta wstępna winna być złożona w siedzibie Instytutu, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,nie później niż dnia 4 października 2013 r.

W razie wątpliwości  dotyczącej przedmiotowego zapytania prosimy o kontakt z p. Natalią Skipietrow – email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

 

 


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 16.09.2013
Data udostępnienia: 16.09.2013

 

Dodatkowe informacje