Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2013 rok

Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2013 rok

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, ul. Górczewska 8 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.

1. Przedmiot  zamówienia
 
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2013 rok wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.) oraz zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

2.  Miejsce i wykonania zamówienia

Miejsce wykonania badania: siedziba Instytutu.
Termin wykonania zamówienia do 15 kwietnia 2014 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty

Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać  co najmniej:

  1. podstawowe informacje o oferencie, m.in. o formie prowadzonej działalności (odpis z KRS), dotychczasowym doświadczeniu,  liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie,
  2. wyciąg z rejestru KIBR,
  3. oświadczenie oferenta i biegłego rewidenta  mającego przeprowadzić badanie o niezależności od badanej jednostki,
  4. kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  5. oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach,
  6. aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatków,
  7. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo w ofercie, jak i w umowie, powinny być ujęte następujące elementy:

  1. zapis mówiący o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności,
  2. warunki płatności uzgodnione w taki sposób, aby ostatnia rata w wysokości 20% uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Edukacji Narodowej.

4.    Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy złożyć w kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2013 r. dla IBE” osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa w terminie do dnia 18 października 2013 r. do godz. 15:00.


5.    Wybór oferty

Po upływie terminu do składania ofert, oferty zostaną przesłane do Ministra Edukacji Narodowej celem wyboru podmiotu do przeprowadzenia sprawozdania finansowego.
Instytut zawrze umowę o badanie sprawozdania finansowego z  podmiotem wybranym przez Ministra. O miejscu i terminie podpisania umowy Instytut powiadomi odrębnym pismem.

6.    Osoby uprawnione do kontaktów

Danuta Frydrych,  tel. 22 24 17 140, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Małgorzata Rutkowska, tel. 22 24 17 143, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

7.    Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

 

 
Informację wytworzył: Danuta Frydrych
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
 
Data wytworzenia: 04.10.2013
Data udostępnienia: 04.10.2013
 
 

Dodatkowe informacje