pilotażu procesu walidacji efektów uczenia się zdobytych w wyniku edukacji pozaformalnej i/lub uczenia się nieformalnego

Zamówienie na przeprowadzenie pilotażu procesu walidacji efektów uczenia się zdobytych w wyniku edukacji pozaformalnej i/lub uczenia się nieformalnego

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro


1. Przedmiot zamówienia:
Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie" opracowuje projekt zasad zapewniania jakości kwalifikacji oraz krajowych standardów w zakresie walidowania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Wynikiem dotychczasowych prac są:
a. schemat jakości kwalifikacji odnoszący się do kwalifikacji zdefiniowanej oraz do procesu walidacji, (uwzględniający również jakość kształcenia)
b. zasady zapewniania jakości kwalifikacji określone dla instytucji, relacji między nimi oraz dla procesu walidacji.

Ramy prac nad walidacją wyznaczają Zalecenie z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

W ramach powyższego zamówienia Wykonawca zaprojektuje oraz przeprowadzi na grupie uczących się w liczbie minimum 5 osób symulację procesu walidacji efektów uczenia się nabytych drogą pozaformalną lub nieformalną, prowadzącego do ich uznania w ramach edukacji formalnej oraz nadania punktów ECVET.  


Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie procesu walidacji, którego rezultatem będzie przygotowanie testowych decyzji wymienionych w pkt. 4 i 5 poniżej, w odniesieniu do co najmniej 3 osób.


Proces walidacji zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem następujących etapów:
1. Identyfikacja efektów uczenia się zdobytych drogą pozaformalną lub nieformalną
2. Dokumentacja efektów uczenia się zdobytych drogą pozaformalną lub nieformalną
3. Weryfikacja/ocena efektów uczenia się kandydata
4. Wydanie testowej decyzji – faza ta powinna uwzględniać scenariusze: (a) wydania decyzji negatywnej, (b) częściowego i (c) pełnego uznania efektów uczenia się
5. Testowe nadanie punktów ECVET oraz częściowe uznanie efektów uczenia się na potrzeby dalszego udziału w procesie kształcenia na wybranym kierunku.  

Definicje podstawowych pojęć:
Walidacja -  Wieloetapowy proces sprawdzania, czy - niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.
Kwalifikacja – formalny wynik procesu walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ zgodnie z ustaloną procedurą stwierdził, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami (inaczej: formalnie potwierdzony zbiór efektów uczenia się)
Certyfikowanie/poświadczanie - Proces, w którego wyniku uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację lub jej część. Certyfikacja jest etapem kończącym walidację.
Edukacja formalna - Uczenie się poprzez udział w programach kształcenia i szkolenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej.
Edukacja pozaformalna - Uczenie się zorganizowane instytucjonalnie jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej.  
Uczenie się nieformalne - Nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku różnorodnych aktywności poza zorganizowanymi formami kształcenia się
Efekty uczenia się / kształcenia się - Zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się
Jednostki efektów uczenia się – spójny zbiór efektów uczenia się, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, który może podlegać walidacji. Jednostki mogą być tworzone w oparciu o różne kryteria grupowania efektów uczenia się, na przykład kryterium zadań zawodowych, produktu lub procesu produkcji czy kryterium wymagań rynku/stanowiska pracy.
Wiedza - Zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk, przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się, lub działalności zawodowej.
Umiejętności - Zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów dotyczących właściwych dla dziedziny uczenia się, lub działalności zawodowej
Kompetencje społeczne - Zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


2. Zakres przedmiotowy zamówienia:


2.1. Faza przygotowawcza pilotażu – opracowanie wytycznych do pilotażu:

a) Opracowanie kryteriów wyboru kandydatów do procesu walidacji, uwzględniających doświadczenie zawodowe lub inne formy kształcenia/uczenia się w pilotowanym obszarze
b) Opracowanie kryteriów wyboru osób prowadzących poszczególne etapy walidacji (zdefiniowane w punkcie 1 OPZ)
c) Opracowanie metody identyfikowania oraz dokumentowania efektów uczenia się zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną na potrzeby wybranego kierunku/specjalizacji
d) Opracowanie kryteriów, metod i narzędzi do weryfikacji zidentyfikowanych i udokumentowanych efektów uczenia się
e) Opracowanie zasad uznawania zwalidowanych efektów uczenia się na potrzeby dalszego kształcenia
f) Przygotowanie procedur, metod, narzędzi i wzorów dokumentów dla wszystkich faz walidacji z uwzględnieniem wskazówek ze strony Zamawiającego i w odniesieniu do rozwiązań funkcjonujących u Wykonawcy


2.2.  Realizacja pilotażu  - weryfikacja wytycznych:

a) Wyłonienie kandydatów do walidacji na podstawie opracowanych kryteriów, uwzględniających doświadczenie zawodowe lub inne formy kształcenia/uczenia się w pilotowanym obszarze – minimum 5 kandydatów
b) Wybór osób prowadzących poszczególne etapy walidacji
c) Przeprowadzenie wybranych osób przez proces walidacji zgodnie z przygotowanymi  procedurami, metodami, narzędziami i wzorami dokumentów – minimum 3 kandydatów powinno przejść przez wszystkie fazy walidacji

2.3.  Analiza zgodności zasad zapewniania jakości w zakresie walidacji z rozwiązaniami zastosowanymi w pilotażu, wskazująca:

a) W jakim zakresie i stopniu zasady zapewniania jakości zostały zastosowane w ramach pilotażu?
W przypadku braku lub częściowej zgodności:
b) W jakim zakresie i stopniu rozwiązania przyjęte w ramach pilotażu mogłyby zostać dostosowane do zasad opracowanych przez Zamawiającego?
c) W jakim zakresie i stopniu zaprojektowane przez Zamawiającego zasady mogą i/lub powinny być dostosowane do rozwiązań zastosowanych w ramach pilotażu (poprzez doprecyzowanie, przeformułowanie, zredukowanie, rozbudowanie itp.)?


2.4. Sporządzenie raportu z pilotażu, uwzględniającego:  

a) Szczegółowy opis przebiegu prac (w tym każdego z etapów walidacji) i uzasadnienie przyjętych rozwiązań. Do raportu zostanie dołączona pełna dokumentacja procesu oraz dokumentacja przedstawiona przez kandydata (po usunięciu danych osobowych uczących się)
b) Wnioski z weryfikacji przygotowanych procedur, metod, narzędzi i wzorów dokumentów
c) Rekomendacje dla prowadzenia walidacji efektów uczenia się zdobytych drogą pozaformalną lub nieformalną i dla uznawania efektów uczenia się w systemie formalnym.
d) Rekomendacje dla zasad zapewniania jakości uwzględniające propozycje zmian, przeformułowań, uwzględnienia dodatkowych zasad lub usunięcia istniejących - wraz z uzasadnieniem.
Raport z pilotażu powinien być nie krótszy niż 30 stron i nie dłuższy niż 80 mps (czcionka TNR, wielkość 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe), z wyłączeniem załączników i bibliografii.

3. Termin realizacji zamówienia: 12 grudnia 2013
4. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Status instytucji edukacji formalnej,
b) Prowadzenie kształcenia w oparciu o programy/moduły opisane w języku efektów uczenia sie w ktaegoriach wiedzy, umiejętnosci i kompetencji społecznych
c) Przedstawienie (a) jednostek uczenia się wyodrębnionych na podstawie analiz stanowisk pracy lub zadań/czynności zawodowych, które to jednostki mogą podlegać ocenie i prowadzić do nadania punktów ECVET oraz (b) propozycji odniesienia wyodrębnionych jednostek uczenia się do efektów uczenia się określonych dla programów/modułów studiów.
d) Dysponowanie zespołem spełniającym następujace kryteria:
- co najmniej jedna osoba z zespołu w ciągu ostatnich 5 lat koordynowała projekty z zakresu wdrażania KRK lub systemu opartego na efektach kształcenia,
- co najmniej jedna osoba z zespołu brała udział w projektach związanych z ECVET
- co najmniej jedna osoba z zespołu w ciągu ostatnich 5 lat koordynowała projekty związane z wdrażaniem systemów zapewnienia jakości kształcenia,
- co najmniej dwie osoby z zespołu wykazują się doświadczeniem zawodowym w
obszarze, który podlegać będzie walidacji.

5. Wymagane dokumenty
Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
a) informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 4
b) koncepcję realizacji pilotażu, w tym uzasadnienie wyboru obszaru zawodowego i kierunku/przedmiotów, w ramach których przeprowadzana będzie walidacja.
c) oferowaną cenę brutto usługi.

6. Kryteria oceny ofert:
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem trzech kryteriów:
* Cena (30%),
* Doświadczenie Zespołu(30%),
* Koncepcja realizacji pilotażu (40%)

7. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:
- złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych, lub
- przesłać pocztą tradycyjna na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, lub
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 


Oferty należy składać w terminie do 24.10.2013 do godz. 11.00

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 16.10.2013
Data udostępnienia:
16.10.2013

Dodatkowe informacje