KONKURS NA PRACE EKSPERCKIE Przygotowanie raportów uzupełniających do MONOGRAFII POWIATOWYCH Miasta Poznania i powiatu giżyckiego

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro

KONKURS NA PRACE EKSPERCKIE
Przygotowanie raportów uzupełniających do MONOGRAFII POWIATOWYCH
Miasta Poznania i powiatu giżyckiego


Konkurs dotyczy prac eksperckich obejmujących przygotowanie raportu uzupełniającego raport monograficzny Poznania oraz raport monograficzny powiatu giżyckiego.

KONTEKST PRAC EKSPERCKICH
Raporty monograficzne powstały w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych”. Ich celem była charakterystyka  sytuacji w powiatach wybranych do badania "Badanie Ekonomicznych uwarunkowań Celów i Kierunków alokacji nakładów na Edukację Realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (BECKER)", wśród nich Poznania i powiatu giżyckiego, których dotyczy niniejsze zamówienie. Raporty monograficzne mają stałą strukturę  (przedstawioną w załączniku nr 1).
W ramach prac związanych z realizacją powyższego projektu został zebrany również szereg dokumentów  oraz przeprowadzono wywiady z przedstawicielami samorządów i lokalnymi liderami (szczegółowy spis dokumentów oraz przeprowadzonych wywiadów, których wymagano znajduje się w załączniku nr 2).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem prac eksperckich jest przygotowanie raportów uzupełniających raporty monograficzne Poznania oraz powiatu giżyckiego.
Celem raportu uzupełniającego sporządzonego dla danego powiatu, a w przypadku powiatów ziemskich również wchodzących w jego skład gmin jest przedstawienie obiektywnej, opartej na dostępnych danych sytuacji systemu edukacji na ich terenie w kontekście szerszej charakterystyki demograficznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej.
Po drugie, raport uzupełniający powinien identyfikować główne problemy edukacyjne i wychowawcze widziane z perspektywy lokalnych liderów.
Zadaniem Eksperta jest w szczególności

 1. Uzupełnienie danych zastanych  w części zbieranej z BDL GUS (informacje o tych danych zawiera załącznik nr 3) i analiz o rok 2012;
 2. Przeprowadzenie desk research i powiązanie informacji zawartych w zebranych dokumentach oraz przeprowadzonych wywiadach (wskazanych w załączniku nr 2) z danymi ilościowymi.
 3. Zidentyfikowanie na podstawie analizy zebranego materiału najważniejszych problemów związanych z organizacją i finansowaniem systemu edukacji, na jakie wskazują dokumenty i wywiady zebrane  w analizowanych powiatach (i gminach w przypadku powiatów ziemskich).
 4. Przygotowanie raportu uzupełniającego do raportu monograficznego, w którym problemy te zostaną szczegółowo opisane i udokumentowane.

Schemat raportu uzupełniającego powinien zachowywać wskazania co do schematu w  raportach monograficznych (załącznik nr 1), przy czym rozłożenie treści powinno być podporządkowane analizowanym problemom.
Raporty uzupełniające powinny charakteryzować się: poprawnością logiczną, ścisłością naukową, poprawnością metodologiczną, poprawnością językową i przystępnością ujęcia pisarskiego.
Produkty muszą być zgodne z zasadami wizualizacji i promocji opisanymi w załączniku nr 4.
Raport uzupełniający nie powinien liczyć mniej niż 80 stron bez załączników. Raport uzupełniający nie powinien przekraczać 100 stron bez załączników w przypadku monografii Poznania i 120 stron bez załączników w przypadku monografii powiatu giżyckiego. Grafiki, tabele i wykresy nie powinny przekraczać 30% objętości raportu.

ETAPY ZLECENIA I TERMIN REALIZACJI
Zamówienie składa się z następujących etapów (podanych wraz z terminami ich wykonania i udziałem w wartości umowy)

 1. Wstępna analiza dokumentów, wywiadów i danych i na jej podstawie przedstawienie Zamawiającemu w wersji pisemnej oraz na spotkaniu najważniejszych problemów związanych z organizacją i finansowaniem systemu edukacji, które będą podstawowym tematem raportów uzupełniających raporty monograficzne oraz struktury raportu uzupełniającego (30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; 5% wartości umowy);
 2. Przekazanie opracowanej przy współpracy z Zamawiającym ostatecznej listy problemów będących przedmiotem analizy w uzupełniających raportach monograficznych oraz struktury uzupełniających raportów monograficznych (45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; 10% wartości umowy);
 3. Przygotowanie wstępnych wersji uzupełniających raportów monograficznych, zgodnych ze strukturą i zawartością problemową zaakceptowaną przez Zamawiającego (70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 25% wartości umowy);
 4. Poprawienie uzupełniających raportów monograficznych zgodnie z uwagami Zamawiającego i przedstawienie ich finalnej wersji (100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; 60% wartości umowy);

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do raportu i jego kolejnych wersji w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania.

Każdy etap powinien zakończyć się akceptacją Zamawiającego, wykazaną w protokole zdawczo-odbiorczym.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z etapów przekraczającego 5 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy.

WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM
Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji prac eksperckich. Wykonawca powinien uwzględniać wszelkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, które doprecyzowują lub uzupełniają niniejsze zapisy  i nie są z nimi sprzeczne.
Wykonawca ma obowiązek do uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych zorganizowanych przez Zamawiającego.
Niezależnie od wskazanych wcześniej wymagań, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie przekazane w dowolnej formie, wszelkich informacji o przebiegu realizacji prac eksperckich.

Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację prac eksperckich, zwłaszcza mających wpływ na terminowość podejmowanych działań.

W ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w swojej siedzibie:

 1. Bazy danych o powiatach opisane w załączniku nr 3;
 2. Księgę wizualizacji;
 3. Raport monograficzny Poznania i raport monograficzny powiatu giżyckiego wraz z    odpowiednimi aneksami  statystycznymi, przedstawiającymi uporządkowane dane charakteryzujące sytuację powiatu, aneksami metodologicznymi, tabelarycznym aneksem zestawiającym i syntetycznie opisującym projekty edukacyjne finansowane z funduszy strukturalnych bądź innych środków zewnętrznych zrealizowane lub wciąż realizowane na terenie powiatu;
 4. Transkrypcje i nagrania zogniskowanych wywiadów grupowych  przeprowadzonych w Poznaniu oraz powiecie giżyckim z lokalnymi liderami w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych”;
 5. Transkrypcje i nagrania wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” w Poznaniu oraz powiecie giżyckim z osobami podejmującymi decyzje odnośnie wydatków samorządu powiatowego i gminnego na oświatę;
 6. Dokumenty, których zebranie było wymagane w ramach projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” opisane w załączniku nr 2.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub  zespoły, przy czym w przypadku zespołu konieczne jest wskazanie głównego Wykonawcy.

Osoba, a w przypadku zespołu - główny Wykonawca biorący udział w konkursie w chwili składania oferty muszą spełniać, następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z zakresu ekonomii lub socjologii,
 2. uczestniczyć w realizacji co najmniej 2 projektów badawczych opierających się na metodologii badań jakościowych i w każdym z nich samodzielnie napisać raport badawczy (być autorem lub współautorem raportu),
 3. uczestniczyć w realizacji co najmniej 2 projektów badawczych opierających się na analizie danych zastanych i w każdym z nich samodzielnie napisać raport badawczy (być autorem lub współautorem raportu),
 4. opublikować przynajmniej 1 pracę (artykuł, książka, rozdział w opracowaniu zbiorowym, praca doktorska), której tematyka dotyczyła oświaty, samorządu terytorialnego lub rynku pracy.
 5. posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i oświaty, którą potwierdzi spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
 • uczestnictwo w realizacji przynajmniej dwóch projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego, oświaty albo rynku pracy,
 • posiadanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego w pracy w samorządzie terytorialnym lub w oświacie [Przez >>pracę w oświacie<< należy rozumieć pracę, niezależnie od formy zatrudnienia, w jednym z podmiotów wymienionych  w art. 2 pkt 1 – 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)].

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły “spełnia / nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt. „Wymagane dokumenty”. Niewykazanie spełniania ww. warunków oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  Ocenie podlega wyłącznie osoba głównego Wykonawcy.
Z postępowania konkursowego wyklucza się osoby i firmy, które brały udział w realizacji projektu „Przygotowanie monografii powiatowych” (umowa nr 188/2013).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Curriculum Vitae głównego Wykonawcy, zawierające informacje pozwalające na weryfikację wymagań wobec Wykonawcy;
 2. Co najmniej 10-stronicowe fragmenty 2 raportów opartych na metodologii badań jakościowych, których autorem lub współautorem jest główny Wykonawca biorący udział w konkursie;
 3. Co najmniej 10-stronicowe fragmenty 2 raportów opartych na analizie danych zastanych, których autorem lub współautorem jest główny Wykonawca biorący udział w konkursie;
 4. Publikacja głównego Wykonawcy (artykuł, książka, rozdział w opracowaniu zbiorowym, praca doktorska), której tematyka dotyczyła oświaty, samorządu terytorialnego lub rynku pracy.

Usługi świadczone przez ekspertów poprawiających i uzupełniających monografie powiatowe będą rozliczane w ramach umów cywilno-prawnych.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Cena brutto oferty w złotych polskich (liczba punktów 30%);
 2. Fragmenty dwóch raportów lub opracowań naukowych opartych na metodologii badań jakościowych, których autorem lub współautorem jest osoba wskazana, jako główny Wykonawca prac eksperckich (liczba punktów 30%);
 3. Fragmenty dwóch raportów lub opracowań naukowych opartych na analizie danych zastanych, których autorem lub współautorem jest osoba wskazana, jako główny Wykonawca prac eksperckich (liczba punktów 30%);
 4. Publikacja głównego Wykonawcy (artykuł, książka, rozdział w opracowaniu zbiorowym, praca doktorska), której tematyka dotyczyła oświaty, samorządu terytorialnego lub rynku pracy  (liczba punktów 10%).

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia, a następnie:

Oferty należy składać do 15 listopada 2013 r.  Decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby zamawiającego.

W Curriculum Vitae prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zamawiający skontaktuje się z osobami uznanymi za spełniające w najwyższym stopniu określone wyżej wymienione kryteria.

Zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

 

 
Informację wytworzył: Jolanta Buczek
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
 
Data wytworzenia: 30.10.2013
Data udostępnienia: 30.10.2013
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1 Struktura uzupełniająca.docx)Załącznik 1 Struktura uzupełniająca[2013-10-30]13 Kb
Pobierz plik (Załącznik 2 Spis dokumentów.docx)Załącznik 2 Spis dokumentów[2013-10-30]13 Kb
Pobierz plik (Załącznik 3 Zawartość baz danych.docx)Załącznik 3 Zawartość baz danych[2013-10-30]13 Kb
Pobierz plik (Załącznik 4 Zasady wizualizacji.docx)Załącznik 4 Zasady wizualizacji[2013-10-30]13 Kb
Pobierz plik (Załącznik 5 Formularz umowy.docx)Załącznik 5 Formularz umowy[2013-10-30]91 Kb
Pobierz plik (Załącznik 6 OPZ.doc)Załącznik 6 OPZ[2013-10-30]82 Kb

Dodatkowe informacje