Zgromadzenie i spisanie tekstów narracyjnych dzieci 4-letnich.

Zgromadzenie i spisanie tekstów narracyjnych dzieci 4-letnich.

Zamawiający:
Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zebranie i spisanie 100 nagrań tekstów narracyjnych dzieci 4-letnich na podstawie historyjki obrazkowej.
Wykonawca odpowiada za:

 • wybór placówek do badania (ostateczny dobór placówek wymaga akceptacji Zamawiającego),
 • rekrutację placówek rodziców oraz dzieci wraz z uzyskaniem zgody na przeprowadzenie badań,
 • realizację badań (obejmującą również: rejestrację audio badania, obserwację respondentów, spisanie odpowiedzi dzieci),
 • wprowadzanie wyników poszczególnych pozycji testowych do arkuszy kalkulacyjnych.

Zamawiający odpowiada za:

 • dostarczenie materiałów do prowadzenia badania,
 • wzór pliku do wprowadzania danych,
 • wzory pism do Dyrekcji placówek i rodziców,
 • wzory zgody na przeprowadzenie badania,
 • dostarczenie sprzętu umożliwiającego odtwarzanie i nagrywanie w wersji audio.

Zakłada się elastyczną realizację badań zgodnie z sukcesywnymi zleceniami Zamawiającego. Zamawiający przewiduje comiesięczne (lub rzadziej) rozliczanie zamówienia na podstawie liczby zgromadzonych i spisanych tekstów narracyjnych. Zamawiający ustala maksymalną cenę za zgromadzenie i spisanie 1 tekstu na 120 PLN brutto.

Liczba Wykonawców: 1

Termin realizacji zamówienia
24.01.2014

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:
Wykonawca powinien:
a.    być co najmniej studentem filologii polskiej lub psychologii,
b.    posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi lub badaniach dzieci odpowiadające zakresowi zadań

Termin składania ofert
29.10.2013 do godz. 15:30

Informację o kryteriach oceny ofert:
cena jednostkowa (30%) oraz doświadczenie Wykonawcy w pracy z dziećmi lub badaniach dzieci (stopień spójności z zakresem zadań - 70%) 
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 2. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Forma oferty.

 1. Oferta powinna być złożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego), faksowej (na nr +48 22 241 71 00, faks 22 241 71 11) lub e-mail (scany) (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. );
 2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o dzieło.
Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 25.10.2013
Data udostępnienia: 25.10.2013
 
 

 

Dodatkowe informacje