Zapytanie ofertowe na wsparcie eksperckie w przygotowaniu i nadzorze nad realizacją zamówienia publicznego na opracowanie testu "Komputerowa ocena funkcji fonologicznych"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Wsparcie eksperckie w przygotowaniu i nadzorze nad realizacją zamówienia publicznego na opracowanie testu "Komputerowa ocena funkcji fonologicznych" polegające na:

a)      przygotowaniu specyfikacji technicznej jako załącznika do opisu przedmiotu zamówienia na napisanie programu komputerowego oraz przygotowanie grafiki, nagrań i animacji do testu "Komputerowa ocena funkcji fonologicznych w wersji na 2 platformy: PC i tablet oraz kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, zgodną z przepisami o zamówieniach publicznych

b)       pełnieniu funkcji członka Komisji przetargowej,

c)      współpracy z IBE w zakresie nadzoru merytorycznego nad wykonawcą testu "Komputerowa ocena funkcji fonologicznych".

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Liczba Wykonawców: 1

Termin realizacji zamówienia 31.12.2014

 

Wymagania stawiane wykonawcy w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami o określonych kwalifikacjach:

Wykonawca powinien posiadać:

  • wykształcenie wyższe informatyczne,
  • doświadczenie w tworzeniu specyfikacji dla projektów informatycznych (w min. 2 projektach),
  • doświadczenie w programowaniu w różnych językach programowania, min.: PHP, Java, Ruby, Haskel,
  • doświadczenie w nadzorowaniu prac implementacyjnych (w min. 2 projektach),
  • doświadczenie w przygotowaniu i nadzorowaniu testów modułowych, integracyjnych, akceptacyjnych.

 

Termin składania ofert 16.12.2013 do godz. 15:30

 

Informację o kryteriach oceny ofert:

·         cena ryczałtowa za zadanie a (20%),

·         cena ryczałtowa za zadanie b (5%),

·         cena ryczałtowa za zadanie c (10%),

·         doświadczenie Wykonawcy (65%)

Waluta, w jakiej będąprowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN na załączonym formularzu ofertowym.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Forma oferty.

Oferta powinna byćzłożona wg wyboru Wykonawcy: w formie pisemnej (w siedzibie Zamawiającego) lub e-mail (skany) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

a) Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

b) CV Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,

 

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o dzieło.

Z wykonawcami, którzy złożą oferty nie będą prowadzone dodatkowe negocjacje.


Informację wytworzył: Kacper Syguła
Informację udostępnił: Kacper Syguła
Data wytworzenia: 11-12-2013
Data udostępnienia: 11-12-2013


Załączniki:
Pobierz plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz Ofertowy[Załącznik nr 2]37 Kb
Pobierz plik (Opis Przedmiotu Zamówienia.doc)Opis Przedmiotu Zamówienia[Załącznik nr 1]51 Kb
Pobierz plik (Wzór CV.doc)Wzór CV[Załącznik nr 3]35 Kb

Dodatkowe informacje