Konsultacja wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji Zarządzanie i administracja

Konsultacja wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji


Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro

1.    Przedmiot zamówienia
W Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, trwają prace nad wstępnym projektem i zasadami opisu kwalifikacji. Przewidziana jest konsultacja proponowanych rozwiązań z przedstawicielami wybranych środowisk branżowych. Planowane jest powołanie zespołu konsultacyjnego skupiającego osoby posiadające szeroką wiedzę na temat kwalifikacji funkcjonujących w branży „zarządzanie i administracja”.
Konsultacje wstępnego projektu i zasad opisu kwalifikacji z przedstawicielami wybranych środowisk branżowych pozwolą zweryfikować użyteczność, uniwersalność i przejrzystość proponowanych rozwiązań, szczególnie tych dotyczących:

 • zasad tworzenia i kryteriów oceny uzasadnienia istnienia kwalifikacji (wykazywania jej realności oraz adekwatności do aktualnych potrzeb społecznych i gospodarczych),
 • zasad opisu i formułowania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
 • zasad szacowania nakładu pracy niezbędnego do osiągnięcia kwalifikacji.

Współpraca z przedstawicielami wybranych środowisk branżowych pozwoli również:

 • opracować rekomendacje dotyczące konspektu szkolenia ekspertów z zakresu opisu kwalifikacji,
 • opracować rekomendacje dotyczące tworzenia i organizacji pracy zespołów eksperckich oceniających uzasadnienie istnienia kwalifikacji,
 • opracować rekomendacje dotyczące tworzenia i organizacji pracy zespołów eksperckich przygotowujących projekt opisu kwalifikacji,
 • opracować rekomendacje dotyczące tworzenia i organizacji pracy zespołów eksperckich oceniających projekt opisanej kwalifikacji,
 • oszacować nakład pracy niezbędny do dostosowania opisu istniejącej kwalifikacji do założeń krajowego systemu kwalifikacji,
 • oszacować nakład pracy niezbędny do opracowania projektu nowej kwalifikacji zgodnie z założeniami krajowego systemu kwalifikacji.

Efekty pracy zespołu konsultacyjnego zostaną przedstawione w formie pisemnego opracowania.


Termin realizacji zamówienia
marzec – czerwiec 2014 (4 miesiące od podpisania umowy)

Warunki udziału w postępowaniu
Doświadzenie:
a)    doświadczenie w pracy nad tworzeniem opisów kwalifikacji lub zawodów funkcjonujących w branży „zarządzanie i administracja”,
b)    doświadczenie w realizacji kształcenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji funkcjonujących w branży „zarządzanie i administracja” lub doświadczenie w opracowywaniu wymagań egzaminacyjnych dla kwalifikacji funkcjonujących w branży „zarządzanie i administracja”;
Wiedza:
a)    szeroka wiedza na temat kwalifikacji funkcjonujących w branży „zarządzanie i administracja”, w tym wymaganych dla nich efektów uczenia się (kształcenia), zasad uzasadnienia ich istnienia, procedur ich nadawania,
b)    wiedza na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji i krajowego systemu kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:
Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

 • Curriculum Vitae,
 • Deklarację udziału zawierającą informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 3.

Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane pod względem kryteriów opisanych w punkcie 3 według poniższej punktacji:
Doświadczenie – maksymalna liczba 50 punktów, w tym:
a)    maksymalna liczba 25 punktów,
b)    maksymalna liczba 25 punktów,
Wiedza – maksymalna liczba 50 punktów, w tym:
a)    maksymalna liczba 25 punktów,
b)    maksymalna liczba 25 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 100 punktów.
Po wyborze ofert spełniających kryteria będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny.

Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia i numerem ogłoszenia, a następnie:
złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Badań Edukacyjnych
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Oferty należy składać w terminie do 24 lutego 2014 roku.

 

 
Informację wytworzył:Sylwia Walicka
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 17.02.2014
Data udostępnienia: 17.02.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja udziału_zarządzanie i administracja.doc)Deklaracja udziału zarządzanie i administracja[2014-02-17]35 Kb

Dodatkowe informacje